แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย
กลับไปหน้าแรก

ชื่อ นางสุพรรณี  ประสงค์

พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย
         “แม้ลัทธิมหายานเสื่อมไปจากประเทศไทยเมื่อ พุทธศตวรรษที่ ๑๘ แต่ความเชื่อถือบางอย่างอันเนื่อง ด้วยคติมหายานหาได้พลอยศูนย์ไปไม่ เช่น การปรารถนาพุทธภูมิ การนับถือพระเจ้าแผ่นดินว่ามีสถานะเป็นพระ บรมโพธิสัตว์แบ่งภาคลงมาโปรดสัตว์ เป็นต้น ลัทธิมหายานได้เข้ามาตั้งมั่นในประเทศไทยอีกระยะหนึ่งโดยชาว พุทธญวนและจีนนำเข้ามา ในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ มีเจ้านายเชื้อพระวงศ์และผู้คนบ่าวไพร่ อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และได้พาเอาลัทธิมหายานที่ตนนับถือเข้ามาด้วย และได้สร้างวัดมหายาน ขึ้นหลายวัด ครั้นลุถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ มีพระจีนเข้ามาจากเมืองจีนรูปหนึ่งชื่ออาจารย์สกเห็ง มีกิตติคุณทางวิปัสสนาธุระ เป็นที่เลื่อมใสของชาวจีนตลอดจนชาวไทย ได้บอกบุญเรี่ยรายจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปสร้างวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ขึ้นที่กรุงเทพ นับเป็นวัดมหายานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระญวนและพระจีน ต่อมาในภาย หลังโปรดให้มีตำแหน่งฐานานุกรมขึ้นทั้ง ๒ ฝ่าย ลัทธิมหายานในประเทศไทยจึงมี ๒ นิกายคือ อนัมนิกายฝ่าย หนึ่ง กับจีนนิกายอีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่บัดนั้น”
ลำดับเหตุการณ์
         เมื่อประมาณ พ.ศ ๒๙๐ พุทธศาสนาได้แพร่  หลายจากประเทศอินเดียเข้าสู่แค้วนสุวรรณภูมิ  ซึ่งมีชนชาติ  ขอม  มอญ ละว้า และไทย
         ประมาณ พ.ศ.๑๒๐๐ สมัยศรีวิชัยพุทธศาสนา มหายานได้แพร่หลายจาก*สุมาตราเข้า สู่เมือง ไชยาทางภาคใต้แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้ความจากประวัติศาสตร์และวัตถุที่ขุดได้ใน เมืองไชยา
         ประมาณ พ.ศ. ๑๔๐๐ สมัยลพบุรี พระพุทธศาสนานิกายมหายานหรือที่เรียกว่า อาจาริยวาทได้แพร่ขยายเข้าสู่เมืองลพบุรี  ทั้งนี้ได้ความจากศิลาจารึกที่ขุดได้ในเมืองลพบุรี
         ประมาณ พ.ศ.๑๖๐๐ สมัยเชียงแสนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้แพร่หลายเข้าสู่ดิน แดนภาคเหนือของประเทศไทย
         ประมาณ พ.ศ.๑๘๐๐ สมัยสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้รับเอาพุทธศาสนา เถรวาทจากประเทศลังกาเข้าสู่แคว้นสุโขทัยเรียกว่าพุทธ ศาสนาลัทธิลังกาวงศ์และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นศาสนาประจำชาติไทยตลอดเรื่อยมา พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนั้น ตามหลักฐานระบุว่า สร้างโดยพระธรรมทูตของพระ เจ้าอโศกมหาราชแต่หลักฐานและวัตถุโบราณที่ขุดพบส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงความเคยรุ่งเรือง ของมหายานในบริเวณนั้นดังนั้นเป็นที่สันนิฐานได้ว่าทั้งเถรวาทและมหายานได้รุ่งเรือง ในดินแดนแถบนี้มาก่อน ความสัมพันธ์ของชาว ไทยและจีนมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยอยุธยาได้มีชาวจีนอพยพเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมากขึ้นแต่ยังไม่ปรากฏว่ามีว ัดทางฝ่ายมหายานและพระสงฆ์เกิดขึ้น แม้ว่าชาวจีนส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนามหายานและนับ ถือลัทธิขงจื้อควบคู่กัน จึงเข้าใจว่าชาวจีนในสมัยนั้นได้ใช้ศาลเจ้าประกอบพิธีตามลัทธิขงจื้อและใช้วัดไทยในก าร ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็นคนละนิกายกัน
         สมัย ธนบุรีชาวญวนซึ่งเป็นพุทธ ฝ่ายมหายานเช่นเดียวกับจีน และมีวัฒนธรรมคล้ายกันมากได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ สมภาร ญวนได้สร้างวัดฝ่ายมหายานขึ้นเป็นวัดแรกบนฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี และเมื่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวญวนและจีนได้สร้างวัดฝ่ายมหายานขึ้นอีกหลายวัดทั้งในกรุงและ นอกกรุง วัดจีนปรากฏในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ นี้เอง สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระราชทานสมณศักดิ์สงฆ์นิกายมหานยานเป็นครั้ง แรก สมณะศักดิ์ จีนรูปแรกคือ พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร(สกเห็ง) สมณะศักดิ์ญวนรูปแรกคือ พระครูคณา นัมสมณาจารย์ (องฮึง)อารามฝ่ายมหายานจีนแห่งแรก คือวัด   ย่งฮกยี่ ซี่งต่อมาได้รับ พระราชทานนามว่า วัดบำเพ็ญจีน พรต ต่อมาได้มีการสร้างวัดในฝ่ายมหายานที่สำคัญขึ้นอีก หลายวัด ดังเช่นวัดมังกรกมลาวาส วัดจีนประชาสโมสรสำนักสงฆ์อีกหลายแห่งในสมัยรัชกาล ที่ ๕ และมหายานฝ่ายจีนนิกายรุ่งเรืองสูงสุดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ในยุคของเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกายรูปที่ ๖ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ(โพธิ์แจ้งมหาเถระ) ได้มีการสร้างวัดอันเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติที่สำคัญขึ้นอีกหลายแห่ง เช่นวัดโพธิ์เย็น วัดเทพพุทธาราม วัดโพธิทัตตาราม วัดโพธิ์แมนคุณาราม ศูนย์กลางคณะสงฆ์จีนแห่งประเทศไทยเป็นต้น

นิกายมาหายานในประเทศไทย

         พุทธศาสนาฝ่ายมหายานในประเทศ ไทยมีอยู่สองนิกาย คือ อานัม นิกาย(ญวน)และจีนนิกาย ธรรมปฏิบัติของสงฆ์มหายานโดยเฉพาะสงฆ์จีนถือปฏิบัติในหลักนิกายลุกจง(นิกายวินัย) นิกายเซียมจง(นิกายวิปัสสนาหรือนิกายเซ็น) ควบกับนิกายเ*่ยนจง(นิกายเปิด) ซึ่งปฏิบัติทั่ว ไปในวัดจีนมหายาน นิกายและมีเฉพาะสังฆารามเดียวเท่านั้นที่มีการเพิ่มปฏิบัติในหลักนิกาย มิกจง(นิกายระหัสยานนิกายหนึ่งของวัชระยานทิเบต)เป็นพิเศษคือวัดโพธิ์เย็นตลาดลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี ในยุคนี้ได้มีการแปลพระปาฏิโมกข์ฝ่ายมหายาน นิกายวินัยซึ่งถือเป็น ปาฏิโมกข์วินัยที่เคร่งครัดที่สุดเพื่อเป็นหลักปฏิบัติควบคู่กับพระไตรปิฎกและโพธิสั ตว์สิกขา ของพระสงฆ์มหายานจีนนิกาย

ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนา ทั้งเถรวาทและมหายาน

             &n bsp;  พัฒนาการของพระพุทธศาสนายุคหลังพุทธปรินิพพาน ราวพุทธศตวรรษที่  ๖-๗   เกิดเป็นขบวนการมหายานขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างกับเถรวาทเดิมท่าน  อาจารย์วศิน  อินทสระ ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเถรวาทกับมหายาน  ไว้ดังนี้

             &n bsp;               &n bsp;               &n bsp;               &n bsp;               &n bsp;               &n bsp;               &n bsp;          

 

             &n bsp;               &n bsp;       ตารางแสดงการเปรียบเทียบพุทธศาสนา เถรวาทกับมหายาน

             &n bsp;               &n bsp;   เถรวาท

             &n bsp;               &n bsp;        มหายาน

      ๑. ถือว่า  ความเป็นพระอรหันต์ เป็นสิ่งสูงสุด  เป็นอุดมคติและจุดมุ่งหมาย ในการประพฤติความดีต่าง ๆ

      ๑. ถือว่า การเข้าถึงภาวะแห่งโพธิสัตว์ เพื่อช่วยเหลืออื่นนั้นสูงกว่าเป็นพระอรหันต์

      ๒. เน้นให้พุทธศาสนิกชนพึ่งตนเอง ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้น

     ๒. ถือว่า ชาวโลกมีภาระยุ่งเกินไป ไม่มีเวลาพอที่จะขวนขวาย เพื่อความหลุดพ้นของตนได้  จึงต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น ดังนั้นทัศนะทางมหายาน จึงมีพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้านั้น สามารถช่วยให้ผู้อื่นหลุดพ้นได้ด้วย

      ๓. เป็นอเทวนิยม ไม่มีพระเจ้า สิ่งที่แทนพระเจ้าของเถรวาท คือ กฎแห่งกรรมและธรรม ธรรมเป็นสิ่งครองโลกสูงที่สุดในโลก เถรวาทมีที่พึ่งสูงสุด ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม  และ พระสงฆ์

     ๓. ถือว่า พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด แต่เป็นเสมือนพระเจ้าของศาสนาอื่น ๆพระสิทธัตถะ*มะนั้นได้ รับการยกย่องจาก มหายานในฐานะอวตาร ลงมาเป็นพระพุทธเจ้า แต่ในส่วนธรรมกายแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้า ทรงบังคับบัญชาโลก  ทรงลงมาสู่โลกเพื่อโปรดสัตว์ ฉะนั้น ผู้มีทุกข์จึงสามารถอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้ตามนัยนี้ พระพุทธเจ้าของมหายานจึงได้รับพระนามใหม่ว่า พระอมิตาภะ พระพุทธเจ้าพระผู้มีแสงสว่างไม่มีประมาณ

       ๔. ถือเคร่งครัด ในหลักการเก่า ๆ  ของพุทธศาสนาไม่ค่อยยอมรับ ความเปลี่ยนแลงอะไรใหม่ ๆ คงรักษาคำสอนขนบประเพณี  เก่าไว้ทั้งหมด   รักษาไว้ตามอักษรในคัมภีร์ต่าง ๆ ของฝ่ายเถรวาท             

      ๔. พยายามปรับปรุง หลักคำสอนและประเพณีต่าง ๆ ทางศาสนาให้ทันสมัย  ทันโลก ทันเหตุการณ์  ชอบถกปัญหาทางอภิปรัชญา  อันลึกซึ้งอย่างเอาจริงเอาจัง

     ๕. มุ่งความบริสุทธิ์แห่งตนยิ่งกว่าอย่างอื่น

     ๕. มหายาน มีอุดมคติในการช่วยเหลือผู้อื่น

     ๖. เป็นอนุรักษ์นิยม จึงมักพอใจในการประพฤติตน เป็นนักพรตที่เคร่งครัด

     ๖. มหายาน นิยมเป็นคนหัวก้าวหน้า จึงไม่ค่อยนิยม ประพฤติตนเป็นนักพรตที่เคร่งครัด  แต่นิยมแสวงหาปัญญา

      ๗. ไม่ยอมรับเรื่องตัวตน ถือว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา

    ๗. ถือว่า ตัวตนระดับต่ำเท่านั้น  ที่ยังตกอยู่ในความมืดมีความเปลี่ยนแปลง และยังทำผิด ส่วนโลกุตตรกายของพระพุทธเจ้า คือ พระอมิตาภะ นั้นบริสุทธิ์อยู่เสมอยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลง

 

ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง         

             &n bsp;  พุทธศาสนามหายาในที่นี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึง คำสอนของแบบเถรวาทและมหายาน ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้เตือนสติหลานชายวัย ๒๕  ปี ซึ่งทำงานเป็นช่างซ่อมรถเมล์กับบริษัทแห่งหนึ่ง

             &n bsp;  ข้าพเจ้าได้นำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสอนหลานชายในตอนหนึ่ง หลานชายห่วงน้องสาวของเขา ด้วยเหตุที่ว่า เห็นน้องสาว ซึ่งอยู่ในวัย ๑๕ ปี คบแต่เพื่อนผู้ชาย จึงได้เตือนน้องสาวของตนเอง ฝ่ายน้องสาวก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟัง หลานชายจึงได้ไปพูดคุยกับเพื่อนชายของน้องสาว  แต่ไม่รู้ว่าจะผิดใจอะไรกัน  (เขาคงไม่ฟังกะมัง ข้าพเจ้าคาดเดา)  ข้าพเจ้าก็ทำได้เพียงแค่เตือนสติหลานชายว่า  “พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนคนที่สอนได้  แต่คนไหนที่สอนไม่ได้ท่านก็ไม่สอน” (คำนี้เป็นคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับคำสอนที่ว่า พระพุทธองค์สอนโปรดคนที่โปรดได้เท่านั้นคนไหนที่โปรดแล้วไม่ฟังท่านก็ไม่ทรงโปรด เป็นแบบเถรวาท ) และข้าพเจ้าก็ยังสอนหลานชายต่อในคำที่ว่า  “น้องเขาก็มีบูญมีวาสนาตามที่เขาทำมา”  คำนี้ก็ไปตรงกับคำสอนของท่านจี้กงในแบบของมหายาน ซึ่งมีคำสอนว่า “คนทุกคนก็มีบูญมีวาสนาตามที่เขาทำมา”

             &n bsp;  จะเห็นได้ว่า ถ้าข้าพเจ้ามิได้มาเรียนรู้ที่นี้ก็คงไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่า อันไหนเป็นคำสอนของเถรวาทและอันไหนเป็นคำสอนของมหายาน

             &n bsp;  ฉะนั้น พระพุทธศาสนามหายาน จึงเป็นอีกวิชาหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ พอๆ กับ พระพุทธศาสนาในแบบเถรวาทเพราะว่าถ้าเรามิได้เรียนรู้ เราก็จะเหมาเอาว่า เป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

 

 

 

 


โดย su1000nee@gmail.com (ติดต่อ 0860338143) วันที่ 18 มี.ค. 2555 : 9:26:26 AM น. IP : 110.49.227.221 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1

vans shoe store


Moncler Outlet Online


new pandora charms


cheap uggs


Chaussure Nike Pas Cher


nike air jordan pas cher


Uomo Hogan


Veste Moncler Pas Cher


Pandora Beads And Charms


goedkope nike air max


Jordan Schoenen


Nike Zapatos


toms shoes outlet


Ray-Ban Official Discounted Site


Nike Online Store


Air Max 90


nike sb stefan janoski


Jordan Sneakers For Sale


Boty Nike Air


Yeezy Boost Sale Online


billige nike sko


nike sportschuhe


uggs for cheap


Ugg Homme Pas cher


Canada Goose Outlet


Sneakers Nike


fitflops sale uk


chaussure Nike homme


pandora bracelet charms


Oakley Sunglasses Cheap


cheap real uggs


cheap air max outlet


adidas outlet stores online


botas de futbol


Ugg Femme Pas Cher


new jordan releases


Timberland skor


zapatos de futbol nike


Ugg Outlet Online Store


Ugg Boots On Clearance


Chaussure Nike Air Max Pas Cher


christian louboutin outlet


chaussures nike pas cher


abercrombie and fitch store


Nike Store


Canada Goose Outlet


sac a main michael kors


australia uggs outlet


cheap uggs for women


Doudoune Moncler Femme Pas Cher


Nike Air Sneakers


nike air schuhe herren


Yeezy Black


Air Nike


Adidas Originals Superstar


Cheap Stone Island Jackets


retro jordans for cheap


Sportschuhe Nike


pandora jewelry store


scarpe nike


australia uggs outlet


Orecchini Pandora


Air Jordan News


ugg outlet online


Pandora Official Website


ugg boots for women


huarache sneakers


Michael Kors Handbags Discount


Original Ugg Boots


louboutin heels


Cheap Michael Kors


Michael Kors handbag on sale


adidas schoenen


prada outlet


hogan scontate


Timberland Outlet


hyperdunk 2014


longchamp bags on sale


Uggs Outlet Store


nike air max running shoes


Jordan Store


uggs outlet


Chestnut Ugg Boots


Anelli Pandora


pandora rings


Nike Air Max Boutique


Bottes Ugg Pas Cher


reebok running shoes


ugg boots cheap


Nike Air Max Cheap


Ray ban sale online


canada goose jackets on sale


23 is back


religion store


Canada Goose Outlet Store


The official UGG


converse store


Ugg boots Sale


pandora outlet store


nike joggesko


adidas outlet


Canada Goose Official Site


Veste Moncler Femme


Sheepskin Ugg Boots


Air Max Femme


nike sneakers


pandora charm bracelet sale


coach factory outlet online


Stone Island Outlet


Ugg Button


nike chaussures


michael kors handbags on sale


sac coach soldes


nike free


pandora beads


Nike Pas Cher Femme


Air Huarache


Bottes Ugg Femme Pas Cher


Adidas Superstar


new yeezy shoes


portafoglio michael kors


canada goose jacket outlet


Nike Roshe Run Sale


longchamp tote bag


air force one pas cher


scarpe hogan outlet


hogan rebel donna


air jordan


Nike Shoes Sale Store


Toms Shoes For Women


nike shoes


Boutique Ugg


Oakley Outlet


Air Max Sneakers


Nike Soccer Cleats Boots


Womens Ugg Boots


newest lebron shoes


pandora online


Michael Kors


Toms Outlet Online


nike damenschuhe


Ugg Pas Cher Femme


ugg boots outlet online


canada goose sale online


chaussure basket homme


cheap christian louboutin


michael kors bags outlet


Doudoune Moncler Pas Cher


official NHL jerseys


Ugg Classic Tall


Ugg Grise Pas Cher


zapatillas nike baratas


Doudoune Moncler Site Officiel


moncler outlet


Adidas Shoes Discount Marketplace


Coach Bags On Sale


Michael Kors Outlet


zapatillas running


Nike Air Max 90


moncler coats for women


tru religion jeans


Nike Air 90


Vans Black Sneakers


nike schuhe günstig


Nike Air Jordan 11


moncler jacket sale


zapatilla adidas


Doudoune Femme Pas Cher


Botte Ugg Femme


Jordan Future


toms sale


Nike Air Huarache For Sale


Pandora Store


moncler girls


Michael Kors handbag discount


Uggs Pas Cher Soldes


Nike Factory Store


cheap nike air max


adidas kläder


nike jordan shoes


Lebron 13


Nike Air Women


Air Jordan Retro Sale


Nike Pas Cher Homme


Negozi Pandora


adidas store


Ugg Noir Pas Cher


chaussures de foot pas cher


Air Jordan Release Date


Air Max For Sale


uggs for women


nike sportschuhe damen


ugg boots classic


Kobe Shoes Nike


Ugg Pas Cher En France


Doudoune Moncler Solde


nfl store


ugg clearance


womens nike air max


ray ban wayfarer eyeglasses


Soldes Ugg


ugg factory outlet


ugg storecwgg 2.15

  โดย cwgg วันที่ 15 ก.พ. 2560 : 3:53:22 PM น. IP : 45.32.130.36

ความคิดเห็นที่ 2

20170218leilei3915

cheap nfl jerseys

cheap oakley sunglasses

cheap jordans

polo ralph lauren

replica watches

tiffany jewellery

beats by dr dre

fitflops

beats by dr dre

oakley sunglasses

gucci bags

cartier outlet

louis vuitton

oakley sunglasses

christian louboutin

ralph lauren outlet

michael kors outlet online

iphone case

omega watches

nike mercurial

louis vuitton outlet

coach outlet

pandora charms sale clearance

fitflops outlet

christian louboutin outlet

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses wholesale

converse shoes

michael kors outlet

oakley sunglasses

true religion jeans

michael kors handbags

swarovski outlet

oakley sunglasses

cheap mlb jerseys

louis vuitton outlet

juicy couture outlet

ralph lauren

coach outlet online

louis vuitton online

coach outlet

bottega veneta outlet

cheap jordans free shipping

air max 90

ray ban sunglasses

mont blanc pens

cheap oakley sunglasses

jordan shoes

adidas trainers

ralph lauren uk

ralph lauren polo shirts

true religion outlet

toms shoes

true religion jeans

ugg uk

tory burch outlet

coach outlet canada

ferragamo shoes

mulberry outlet

cheap nhl jerseys

thomas sabo

fred perry polo shirts

coach factory outlet

gucci outlet online

tiffany outlet

louis vuitton outlet

los angeles lakers

chrome hearts

toms shoes

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren

coach outlet online coach factory outlet

ray ban wayfarer

louis vuitton

louis vuitton outlet

michael kors handbags

ray ban sunglasses

coach outlet online

tory burch outlet

cheap oakley sunglasses

fitflops sale clearance

louis vuitton outlet

michael kors outlet

new balance shoes

toms shoes

true religion outlet

coach outlet online coach factory outlet

gucci borse

oakley sunglasses sale

coach outlet online

burberry outlet

nike free run

coach outlet online coach factory outlet

swarovski crystal

michael kors handbags

nike store uk

fitflops

hollister clothing

ray ban sunglasses outlet

soccer jerseys

  โดย 20170218 leilei3915 วันที่ 18 ก.พ. 2560 : 9:43:27 AM น. IP : 211.174.125.243


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com