แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
รายชื่อสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ วัดอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ปี ๒๕๕๔
กลับไปหน้าแรก

รายชื่อสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ วัดอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ปี ๒๕๕๔


โดย kaew วันที่ 09 เม.ย. 2554 : 9:18:29 PM น. IP : 58.9.57.27 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1
ภาค..........................
วัด..........................................
ตำบล....................อำเภอ........................
จังหวัด....................................................
โทรศัพท์.................................................
 
 

รายนามผู้เข้ารับบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๔ พรรษา
ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่  ๕  เมษายน ๒๕๕๔
ณ  พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
------------------
ที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่(บ้านเลขที่)
น้ำหนัก
ส่วนสูง
ลายเซ็น
หมายเหตุ
นาคสามเณรสวิตต์  กุลบุญ
๓/๘๕ หมู่๔ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๓
๑๓๐
 
 
นาคสามเณรเอกราช         สวัสดี
๓/๕  หมู่ ๔ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบบน  จ.สมุทรสาคร
๖๐
๑๔๐
 
 
นาคสามเณรทักษ์ดนัย        สุนทรลีลานนท์
๒๗๓/๔๔๕  หมู่ ๖ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบบน  จ.สมุทรสาคร
๔๐
๑๔๑
 
 
นาคสามเณรนิรวิทย์เทศน์ดี
๑๖/๙๐  หมู่ ๒  ต.อ้อมใหญ่  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
๔๖
๑๓๗
 
 
นาคสามเณรชนะชัย          กุลศักดิ์
๒๒๖/๑๐  หมู่ที่ ๔ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๖๕
๑๕๕
 
 
นาคสามเณรนพคุณ            เสือปาน
๘๘/๑๕๘๖  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๒
๑๖๐
 
 
นาคสามเณรภารดร            แซ่เท้น
๘๘/๔๓๑  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
๔๕
๑๔๓
 
 
นาคสามเณรภัทระ              แซ่เท้น
๘๘/๔๓๑  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
๒๖
๑๒๖
 
 
นาคสามเณรพิธยา               เสือคุ่ย
๑๔๙/๒๘  ต. สวนหลวง  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๒
๑๕๑
 
 
๑๐
นาคสามเณรสัพพัญญู        สีเหลือง
๒๒/๓  หมู่ ๔  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๘      
๑๔๘
 
 
๑๑
นาคสามเณรปฐม           &n bsp;   ขุนทอง
๕๐/๙๐ หมู่ ๕ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๕
๑๕๕
 
 
๑๒
นาคสามเณรปวีณ ไทยอาจ
๕๙/๒๗  หมู่ ๑๑  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๙
๑๔๗
 
 
๑๓
นาคสามเณรเฉลิมชัย          อ่วมประเสริฐ
๑๑๔/๙  หมู่ ๙  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
๓๙
๑๕๔
 
 
ที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่(บ้านเลขที่)
น้ำหนัก
ส่วนสูง
ลายเซ็น
หมายเหตุ
๑๔
นาคสามเณรนภดล            สุวรรณวงศ์
๒๘/๒๘๕  หมู่ ๑๑  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
๓๗
๑๔๐
 
 
๑๕
นาคสามเณรณัฐภัทร         ชมปรารภ
๑/๗ หมู่ ๓  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๖
๑๒๙
 
 
๑๖
นาคสามเณรวรินทร          แสงศรี
๑๓๐ หมู่ ๔  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๕
๑๒๐
 
 
๑๗
นาคสามเณรชิติสรรค์        คงสมพงษ์
๓๖/๓๓ หมู่ ๕  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๕๒
๑๕๖
 
 
๑๘
นาคสามเณรปวัน           & nbsp;   ต่วนกลิ่นคง
๑๘/๐ หมู่ ๕  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๕๐
๑๔๖
 
 
๑๙
นาคสามเณรนพดล            สุขมะ
๒๒๖/๖ หมู่ ๔  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๒๕
๑๓๐
 
 
๒๐
นาคสามเณรรุ่งโรจน์         ไกรสมุทร
๑/๔ หมู่ ๓  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๐
๑๕๖
 
 
๒๑
นาคสามเณรชนัตม์            ; โพธิ์ขาว
๓/๔๗ หมู่ ๔  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๒๓
๑๒๐
 
 
๒๒
นาคสามเณรธนายุต           จรงค์หนู
๔๑/๑๐๗  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๘
๑๔๓
 
 
๒๓
นาคสามเณรสุกฤษฏิ์          ดีสุกใส
๒๐๐/๔๗  หมู่ ๖  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๕๒
๑๔๘
 
 
๒๔
นาคสามเณรวัชชานนท์      ดีสุกใส
๒๐๐/๔๗  หมู่ ๖  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๕๖
๑๔๘
 
 
๒๕
นาคสามเณรชิษณุพงศ์       เหล่าเกรียงไกร
๗๒/๓๕๒ หมู่ ๑๑  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
๔๗
๑๔๘
 
 
๒๖
นาคสามเณรจักรภัทร        เหล่าเกรียงไกร
๗๒/๓๕๒ หมู่ ๑๑  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
๕๙
๑๗๒
 
 
๒๗
นาคสามเณรกฤษณะ         วิเชียร
๔๒๗/๔๗๘ หมู่ ๒ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๔
๑๔๒
 
 
๒๘
นาคสามเณรวิรัตน์            เลิศรักษา
๓/๗ หมู่ ๔ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๕๒
๑๖๐
 
 
๒๙
นาคสามเณรบุญญฤทธิ์     กลึงกลม
๓/๘๔หมู่ ๔ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๕
๑๕๘
 
 
๓๐
นาคสามเณรสหพต           น้อยวงษ์
๓๓/๑๐๘ หมู่ ๑๐ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๒๗
๑๒๖
 
 
๓๑
นาคสามเณรฉกาจ           & nbsp; พิมพ์น้อย
๑๐๒/๑๕๔ หมู่ ๑๖  ต.สวนหลวง  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๒
๑๔๓
 
 
๓๒
นาคสามเณรธนัย           & nbsp;   แย้มขยัน
๑๒๘/๑๓  หมู่ ๑๓  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๗
๑๕๙
 
 
๓๓
นาคสามเณรธนาดร           ใจหนักแน่น
๑๒๘/๑๓  หมู่ ๑๓  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๘
๑๖๑
 
 
๓๔
นาคสามเณรพีรพล            ไทยลาว
๑๒๘/๑๓  หมู่ ๑๓  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๙
๑๒๕
 
 
๓๕
นาคสามเณรชนิก           & nbsp;   สังข์ภิรมย์
๑๓/๑๐ หมู่ ๑๓ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๕๐
๑๖๕
 
 
๓๖
นาคสามเณรพีระพัฒน์       สร้อยดอน
๘๘/๑๖๕๔ หมู่ ๕  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๕
๑๖๓
 
 
 
ที่
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่(บ้านเลขที่)
น้ำหนัก
ส่วนสูง
ลายเซ็น
หมายเหตุ
๓๗
นาคสามเณรนัฐภรณ์กิ้นโบราณ
๓/๒๗ หมู่ ๔  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๒๙
๑๒๑
 
 
๓๘
นาคสามเณรมงคล           & nbsp;  แซ่โง้ว
๘๔/๑ หมู่ ๓  ต.นครชัยศรี  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม
๒๓
๑๓๖
 
 
๓๙
นาคสามเณรธนโชติแรงรายบุญ
๒๗๓/๒๗๘ หมู่ ๖  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๒๓
๑๓๖
 
 
๔๐
นาคสามเณรปิติมนต์          อารมย์รื่น
๓๘/๖๖ หมู่ ๓  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๒๖
๑๓๐
 
 
๔๑
นาคสามเณรพิรภพ              ไพบูลย์
๒๗๓/๒๖๘ หมู่ ๖  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๐
๑๔๑
 
 
๔๒
นาคสามเณรธนกฤต           พวง*
๒๗๓/๒๖๘ หมู่ ๖  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๐
๑๓๐
 
 
๔๓
นาคสามเณรศักดิ์ชัย          &n bsp; จริตไทย
๑๐๗ หมู่ ๖ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๒๖
๑๓๖
 
 
๔๔
นาคสามเณรอัครเดช           อุทก
๖๗ หมู่ ๑๐  ต.ลานสัก   อ.ลานสัก   จ.อุทัยธานี
๔๐
๑๕๖
 
 
๔๕
นาคสามเณรศิริวัฒน์           โสภาศรี
๔๔ หมู่ ๑๐ต.ลานสัก   อ.ลานสัก   จ.อุทัยธานี
๓๙
๑๔๑
 
 
๔๖
นาคสามเณรวิชญ์พล           โสภาศรี
๑๘๔/๑ หมู่ ๖ต.ลานสัก   อ.ลานสัก   จ.อุทัยธานี
๒๖
๑๒๓
 
 
๔๗
นาคสามเณรภาคภูมิ          &nbs p; เจริญศิริ
๒๐๖ หมู่ ๔  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๒๓
๑๒๕
 
 
๔๘
นาคสามเณรสมรักษ์           น้อยวงษ์
๓๓/๑๐๘ หมู่ ๑๐ ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๓๙
๑๓๙
 
 
๔๙
นาคสามเณรณครินทร์        ชมญาติ
๑๐๗/๒๔๗ หมู่ ๕  ต.ท่าไม้  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๕๘
๑๖๐
 
 
๕๐
นาคสามเณรอรรถพล          ท่าอิฐ
๑๗๒/๑๑ หมู่ ๕  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
๔๕
๑๕๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โดย kaew วันที่ 09 เม.ย. 2554 : 9:37:05 PM น. IP : 58.9.57.27

ความคิดเห็นที่ 2

รวมภาพบรรยากาศโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๔

 
  โดย kaew วันที่ 10 เม.ย. 2554 : 9:27:06 AM น. IP : 58.9.63.49


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com