แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
อาจริยา
กลับไปหน้าแรก
อาจริยา หรือ มหายาน เป็นนิกาย หนึ่งในพุทธศาสนาที่นับกันอยู่ประเทศแถบตอนเหนือของอินเดีย เนปาล จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม มองโกเลีย ในบางส่วนของประเทศรัสเซีย จุดเด่น แนวคิดเรื่องบำเพ็ญพระโพธ์ธิสัตว์สร้างบารมี เพื่อช่วยเหลือ สรรพชีวิตในโลกไปสู่พระนิพพานนับถืออยู่ในประเทศแถบทางเหนือ จึงเรีอกได้อีกว่า อตุถรนิกาย ปัจจุปัน พุทธศาสนานิกชนส่วนใหญ่ของโลกเป็นผู้นับถือ นิกายมหายาน มหายานมาจากรากศัพท์ ภาษาบาลี-สันสกฤก มหา + ยาน เปลว่า พาหนะทีใหญ่ ปราชญ์ฝ่ายมหายานได้อธิบายความหมายของมหายานไว้ว่า พระ พุทธธรมมีเอกรสเดียว คือรสแห่งวิมุตติ ความรอดพ้นจากทุกข์แต่ชนิดของรสมี ๒ ชนิด คือชนิดแรก เพื่อตนเอง สองเพื่อตนเองและสรรพสัตว์ พระโพธิสัตว์ มีมหาปณิธาน ๔ เป็น หลักการของผู้ดำเนินตามวิธีมหายาน ๑. เราจะละกิเลสทั้งปวงให้ทั้งสิ้น ๒. เราจะศึกษาพระธรรมให้เจนจบ ๓. เราจะโปรดสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้ ๔. เราจะต้องบะลุพุทธภูมิอันประเสริฐ คัมภีร์ ของนิกาย มหายาน ใช้ คัมภีร์ ในศาสนาพราหณ์หรือฮินดู ใช้ภาษาสันกฤกเป็นภาษาโบรานของอินเดีย นิกายเถรวาท อ่านว่า เถระวาท บาลี เถรวาท สันสกฤก สถวิริวาท แปลว่า ตามแนวทางของพระเถระ ฝ่ายมหายานเรียกนิกายนี้ว่า หินยาน ประเทศที่นับถือ ศีรลังกา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยยังได้แบ่งนิกายอีก ๒ นิกาย มหานิกาย และธรรมยุตินิ กาย นับแต่เกิดของคัมภีร์ พระไตรปิฎก คำสอน ที่ลงมติกันในการปฐมสังคยนา ครั้งแรกใดยพระเถร พระเถรในที่นี้หมายถึงพระเถรผู้ประชุมทำสังคยนาครั้งแรกและพุทธศาสนาซึ่งนับถือตามหล ัก ได้สังคยนาครั้งแรก เรียกว่า นิกายเถรวาท หมายถึงคณะสงฆ์กลุ่มที่ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งถ้อยคำ และเนื้อความที่ท่านสังคยนาใว้โดยเคร่งครัด ซิ่งรักษาแม้ภาษาดังเดิม คือภาษาบาลี ทัศนะ พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดาหรือพระเจ้าแต่เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพหรือสามัญชนทั่วไปสามาร ถบรรลุสัจธรรมใด้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เถรวาท ยึดการมองโลก โดยมีพื้นฐานบนหลักไตรลักษณ์ คือเห็นว่าโลกและสิ่งทั่งหลายทั้งปวงล้วนเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) เพราะสภาพของสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในภาวะที่ตั้งอยู่ได้ไม่นาน (ทุกขัง) ที่มันอยู่ได้ไม่นานเพราะมันเป็น อนันตาตัวตนที่เราคิดว่ามีอยู่จริงแท้จริงแล้วมันไม่มีอยู่จริง เราไม่สามารถไปบังคับผลักดันให้เป็นไปตามใจหวังจึงไม่มีสิ่งใดที่ฅัวอยู่อย่างคงที่ไ ด้นาน แม้ร่างกายของเราล้วนได้เกิดจากการประทุมของขันธ์ ๕ อันได้แก่ รูป ร่างกาย เวทนา ความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้าง หรือเฉยๆ สัญญา การปรุงแต่ง ดีบ้างชั่วบ้าง หรือเป็นกลางๆ เป็น สภาวจิตของบุคคลที่อยู่ในฌาณ วิญญาณ รู้แจ้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คัมภีร์ พระไตรปิฏก บันทึกบนใบลานครั้งแรก พ ศ 433 ในคราวสังคยนา ครั้งที่ ๕ รวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นภาษาบาลีในพระพุทธศาสนา ความแตกต่าง ระหว่าง พุทธเถรวาท และ พุทธมหายา พุทธเถรวาท 1 เน้นด้านประหยัด (เป็นต้นแบบความเรียบง่ายสมถะ) 2 ความสุภาพเรียบร้อย 3 ศีล 4 ปฎิบัติส่วนตัว 5 ปฏิบัติตัวโดดเดียว พึ่งตนเอง แยกตัวหลุดพ้น (เอาตัวเองก่อน) 6 มุ่งสุ่อรหันเท่านั้น 7 ตายแล้วสูญไม่ยากเกิดซ้า 8 ไม่กินเจ ตามมีตามได้ 9 ไม่กินมื้อเย็น 10 เศรษฐกิจในประเทศ-จน พุทธมหายาน 1 เน้นความสามารถ (ช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยจิตโพธิสัตว์ จิตกิจกรรมเก่ง ต้อนรับบริการดี 2 ความกระฉับกระเฉง กระชุ่มกระช่วย 3 ทาน 4 ปฎิบัติส่วนรวม 5 ปฎิบัติรวมกัน รวมกันเป็นกลุ่ม มี การพึ่งพาซึ่งกันและกัน 6 สานต่ออุดมการณ์โพธิสัตว์ถึงพระพุทธเจ้า 7 ตายแล้วยินดีเกิดอีก มาช่วยคนอื่นต่อ 8 ต้องกิน เจ เพื่อลดการเบียดเบียน กินทั้งทางตรงทางอ้อม 9 กินเมื้อเย็นได้เรียกว่าอาหารยา 10 เศรษฐกิจในประเทศ รวย ความคิดเห็นของนักศึกษา พุทธศาสนา ไม่ว่า นิกายมหายาน นิกายเถรวาท ล้วนทำให้คนเป็นคนดีพุทธศาสนา ไม่จำกัด หรือบังคับ แต่ให้เกิดจากความศรัธาสมัครใจในการที่จะปฎิบัติธรรมรู้ได้ด้วยตนเอง
โดย somklat วันที่ 22 มี.ค. 2555 : 5:07:48 PM น. IP : 180.183.110.76 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com