แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ศาสนามหายานในไทยตามทัศนคติของข้าพเจ้า
กลับไปหน้าแรก
ทัศนคติต่อพุทธศาสนามหายาน พุทธศาสนามหายาน มีแนวคิดปฏิบัติให้บุคคลโดยทั่วไปได้พึ่งพาพระโพธิสัตว์ เพื่อไปสู่ดินแดนแห่งสวรรค์ จากประเด็นดังกล่าวในทัศนะของข้าพเจ้า มีความเห็นว่าหากนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมมนุษย์ น่าจะส่งผลดีต่อสังคม ดังต่อไปนี้ สังคมมนุษย์ จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อีกมุมมองหนึ่งเห็นว่า สังคมมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันตลอดเวลา ฉะนั้นการพึ่งพาปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม ซึ่งจำแนกออกเป็นองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ ด้านเศรษฐกิจ มนุษย์ต้องทำมา* ต้องมีที่อยู่อาศัยและจะต้องมีความมั่นคงในชีวิต มนุษย์จึงจะมีความสุขได้ เพราะฉะนั้นแนวคิดหรือหลักปฏิบัติ ในพุทธศาสนามหายาน สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจโอบอ้อมอารีไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เพราะฉนั้นสังคมจะอยู่กันอย่างสงบสุขร่มเย็น กรณีอย่างเช่นสังคมไทยในปัจจุบันแม้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าก็จริงอยู่ แต่เกิดความวุ่นวาย แข่งขันกัน ชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้สถาบันทางสังคมเกิดความวุ่นวาย เพราะสถาบันเหล่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่และบทบาทของตนเองให้ถูกต้อง เนื่องจากความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นมีการเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นทุกวัน หากได้ใช้แนวคิดของพุทธศาสนามหายานมาเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกของสถาบันนั้นๆก็จะท ำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสมานสามัคคี มีความปรองดองซึ่งกันและกันไม่ต้องแตกแยกกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เป็นเสื้อเหลือง เสื้อแดง เสื้อน้ำ* และเสื้อหลากสีจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งสถานการณ์ส่งผลกระทบ ต่อการเป็นอยู่ของทุกคนให้เกิดความเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากไปตามกัน พูดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าการยอมรับนับถือผู้ที่มีความอาวุโสกว่าจะลดน้อยลง เช่นลูกไม่เชื่อฟัง บิดา มารดา เด็กก็ไม่เคารพผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดจากการไม่เคารพนับถือ ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย เช่นยาเสพติด สมสู่ประเวณีก่อนวัยอันควร มีการทำแท้ง ทะเลาะวิวาท ลักขโมย ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สภาวะสิ่งแวดล้อมเกิดวิกฤติต่างๆ อันที่จริงสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ ส่งผลต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่ง ไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆเลย แต่เพราะความอยากได้ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ จึงทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายลง ถึงขั้นเกิดผลกระทบต่อการเป็นอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งหากได้พิจารณากันอย่างถ่องแท้ จะเห็นว่าการกระทำของมนุษย์มีส่วน สำคัญในการทำลายธรรมชาติ ฉะนั้นหากได้นำแนวปฏิบัติของพุทธศาสนามหายานมาเป็นแนวปฏิบัติก็จะเป็นการเกื้อ*ลซึ่ง กันและกันระหว่างชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ก็จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ ชีวิตมีความหวัง พุทธศาสนามหายาน ได้สร้างต้นแบบแนวคิดที่จะนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติธรรม หรือปรับใช้กับสถานการณ์ในการดำรงชีพประจำวันของมวลมนุษย์ ได้อย่างเหมาะสมทีเดียว ไม่ล้าสมัย ใช้ได้ตลอดเวลา ใครมีศรัทธาเริ่มปฏิบัติก่อน ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงค์ก่อน และทุกคนก็มีโอกาสที่จะกระทำได้ไม่มีข้อจำกัดแก่หมู่ หรือคณะใด หากมนุษย์ทั้งโลกนี้ได้น้อมนำแนวคิดข้อปฏิบัติของพุทธศาสนามหายานมาใช้กับชีวิตของตน เอง จะเป็นคุณูปการแก่ทุกผู้ทุกนาม แม้ธรรมชาติก็จะไม่ถูกรังแก ซึ่งในที่สุดธรรมชาติก็จะกลับมาตอบแทนในสิ่งดีๆแก่มนุษย์เช่นกัน ผู้เขียนจึงวิงวอนให้ทุกท่านได้หันกลับมาศึกษาทบทวนใส่ใจต่อแนวคิดแห่งพุทธศาสนามหาย านอย่างจริงจัง ผลตอบแทนที่ได้อย่างมหาศาลที่เดียวก็จะตกมาถึงเราทุกคน
โดย สมเกียรติ์ สามโคก วันที่ 22 ก.พ. 2555 : 11:05:15 AM น. IP : 118.173.247.163 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com