แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
เหตุผลหลักที่ศาสนาพุทธแตกแยกเป็นเถรวาทและมหายาน
กลับไปหน้าแรก

เหตุผลหลักที่ ศาสนาพุทธ แตกแยกเป็นเถรวาท และ มหายาน เพราะเริ่มต้นที่จุดแตกต่างกัน

พระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้แต่ละคนต่างกัน ตามอุดมการและความคิดเห็นของสาวกที่ต่างกัน แยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 กลุ่ม


1. สาวกกลุ่มที่ต้องการดับทุกข์อย่างเดียว สนใจน้อย หรือยังไม่สนใจว่าใครเป็นผู้ยิงศรใส่เรา คือ สนใจน้อย หรือยังไม่สนใจเรื่องพระเจ้า เรื่องพวกนั้นเอาไม่ทีหลัง แต่ตอนนี้เอาแค่ดับทุกข์ให้ได้ก่อน เรียกในภายหลังว่า นิกายเถรวาท สนใจน้อย พระพุทธเจ้าจึงเพียงสอนให้ว่า เริ่มต้นแต่เดิม เราทุกจิต ล้วนเป็นปภัสสร แต่ไปหลงในอวิชชา จึงเกิดปฏิจจสมุปบาท ไม่สนใจเรื่องผู้ยิงศรหรือพระเจ้า พระพุทธเจ้าจึงสอนเริ่มต้นที่ กลไกของปฏิจจสมุปบาทนิกายเถรวาท แท้จริงแล้วเป็นนิกายของเหล่าสาวกต่างๆ ที่รวมตัวกันได้ เพราะเป็นกลุ่มที่สนใจ ต้องการดับทุกข์อย่างเดียว และสนใจน้อย หรือยังไม่สนใจว่าใครเป็นผู้ยิงศรใส่เรา (คือ ไม่สนใจเรื่องพระเจ้า) เรื่องพวกนั้นเอาไม่ทีหลัง แต่ตอนนี้เอาแค่ดับทุกข์ให้ได้ก่อน เรืองที่บอกว่า นิกายเถรวาท ยึดตัวบท เป็นใหญ่ เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนในอนาคต ส่วนนิกายมหายาน ถือการตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าตามครูบาอาจารย์ตนเป็นใหญ่ เป็นคำสอนที่พญามารหลอกลวงเราโดยผ่านสมมุติสงฆ์ ผู้เข้าไม่ถึงธรรม ให้ไปบอกต่อให้ประชาชนต่อไป โดยความเป็นจริงแล้ว เถรวาทและมหายาน ทุกฝ่ายก็นำพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงทั้งนั้น


2. นิกายที่มีความอยากรู้อยากเห็น สนใจว่าใครเป็นผู้ยิงศรใส่เรา คือ สนใจเรื่องพระเจ้า มีพระเจ้าไหม? เมื่อความอยากรู้อยากเห็นได้รับคำตอบในระดับที่ตนเองต้องการแล้ว จึงค่อยมาหาทางดับทุกข์ต่อไป
แต่เดิมสาวกพวกนี้ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องในระดับผู้ยิงสอนไปให้แตกต่างกันเกือบ 20 คำสอน ขึ้นอยู่กับความอยากรู้อยากเห็นของสาวกแต่ละพวกว่า ต้องการรู้ระดับที่ลึกถึงจุดใด สาวกพวกนี้คือมหาสังฆิกะ หรืออาจริยวาท ต่อมาในพศ.5 มีพระอรหันต์ที่นำคำสอนเกือบ 20 คำสอน มาเทียบกัน จึงพบว่า ผู้ยิงสอนเป็นผู้เดียวกัน พระพุทธเจ้าแค่เรียกชื่อต่างกันไปเท่านั้น แต่พระองค์ท่านไม่เรียกว่าพระเจ้า เท่านั้น เพราะกลัวมนุษย์จะเข้าใจผิดว่า มีการสร้างอะไรที่เป็นอัตตาหรือตัวตนของจริงใน 3 ภพพระพุทธเจ้า ท่านเรียกผู้ยิงศรนั้นว่า - "พุทธะ" หรือพระพุทธเจ้าต้นธาตุ-ต้นธรรม อาทิพุทธเจ้า ธรรมกายพุทธภาวะเริ่มต้น พระไวโรจนพุทธเจ้า ฯลฯ - เพื่อผู้ที่เข้าถึงธรรมจะได้รู้ว่า อัตตาหรือตัวตนของจริงใน 3 ภพไม่มี มันเป็นแค่อัตตานุทิฏฐิหรือสิ่งมายาหรืออนัตตาเท่านั้น พวกเราล้วนอยู่ในโลกมายาหรือโลกแห่งจินตนาการของจิตเท่านั้นในปฐมสังคายนา ศิษย์เถรวาทและมหายานยังไม่แตกแยกกัน เพราะมีแต่พระอรหันต์ที่มีอภิญญา 6 ครบถ้วนเท่านั้น ที่เข้าร่วมในปฐมสังคายนา พระอรหันต์ที่มีอภิญญา 6 ครบถ้วน ต่างรู้ว่า ที่สาวกฝ่ายต่างๆรับรู้แตกต่างกัน เพราะพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สาวกแต่ละฝ่าย ในจุดที่เริ่มต้นแตกต่างกัน คือ
เถรวาท - เริ่มต้นที่อวิชชา และปฏิจจสมุปบาท บางนิกายของเถรวาท พระพุทธองค์ก็สอนให้เริ่มต้นที่ตอนเป็นจิตปภัสสรอยู่ ก่อนถูกอวิชชาครอบงำ
มหายาน - เริ่มต้นที่ก่อนอวิชชา ตอนที่พวกเราเป็นจิตปภัสสรอยู่ในนิพพาน บางนิกายของมหายาน พระพุทธองค์ก็สอนให้เริ่มต้นไกลถึงจุดที่พวกเราเป็นอณูตางๆของสิ่งเดียวกัน ที่ชาวโลกเรียกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระพุทธเจ้าเรียกว่า "พุทธะ หรือ พระพุทธเจ้าต้นธาตุ-ต้นธรรม หรือ อาทิพุทธเจ้า หรือ ธรรมกายพุทธภาวะเริ่มต้น หรือ พระไวโรจนพุทธเจ้า"อย่างไรก็ตาม ในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 2 เมื่อมีการใช้กฎหมู่ไปอนุญาตให้พระอรหันต์ที่มีอภิญญาไม่ครบ โดยเฉพาะพระอรหันต์สุขวิปัสสโก และผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เข้าร่วมด้วยได้ คนเหล่านี้เขาจะไปรู้เรื่องจุดเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้แต่ละนิกายต่างกันได ้อย่างไร เขาก็เอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เขาเท่านั้น เรื่องที่สอนให้สาวกฝ่ายมหาสังฆิกะ หรืออาจริยวาท มันเกินกว่าที่เขาจะยอมรับได้ เขายอมรับแค่ที่เขาได้ยินจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่พระพุทธเจ้าสอนให้สาวกฝ่ายมหาสังฆิกะ หรืออาจริยวาท เขาจึงไม่ยอมรับ


สรุป


ศาสนาพุทธที่แตกแยกเป็นนิกายเถรวาท และนิกายมหายาน เพราะพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะสมมุติสงฆ์ ล้วนไม่เข้าใจว่า พระพุทธองค์สอนสาวกฝ่ายเถรวาท และฝ่ายมหายาน เริ่มต้นที่จุดแตกต่างกัน:

นิกายเถรวาท เริ่มต้นที่อวิชชา และปฏิจจสมุปบาท บางนิกายของเถรวาท พระพุทธองค์ก็สอนให้เริ่มต้นที่ตอนเป็นจิตปภัสสรอยู่ ก่อนถูกอวิชชาครอบงำ

นิกายมหายาน เริ่มต้นที่ก่อนอวิชชา ตอนที่พวกเราเป็นจิตปภัสสรอยู่ในนิพพาน บางนิกายของมหายาน พระพุทธองค์ก็สอนให้เริ่มต้นไกลถึงจุดที่พวกเราเป็นอณูตางๆของสิ่งเดียวกัน ที่ชาวโลกเรียกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระพุทธเจ้าเรียกว่า "พุทธะ หรือ พระพุทธเจ้าต้นธาตุ-ต้นธรรม หรือ อาทิพุทธเจ้า หรือ ธรรมกายพุทธภาวะเริ่มต้น หรือ พระไวโรจนพุทธเจ้า

นางสาวเบญจวรรณ  สุขชูศรี
ห้องเรียนวัดโกเมศ

โดย benja@watomnoi.co.cc วันที่ 01 ก.พ. 2555 : 8:44:29 PM น. IP : 110.77.177.224 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com