แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนามหายาน โดย ดร พระครูสมุไกรยะสิทธิ์ ฐานโกสโล  อาจารย์จำวิชา
กลับไปหน้าแรก


โดย kaew วันที่ 25 ธ.ค. 2554 : 9:02:01 AM น. IP : 58.9.17.205 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1

ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนามหายานเข้าไปดาวโหลดแผนการสอนได้ที่หน้าเว็บไซต ์นี้http://www.watomnoi.co.cc/index2.html

  โดย kaew วันที่ 25 ธ.ค. 2554 : 3:33:45 PM น. IP : 110.168.168.188

ความคิดเห็นที่ 2ชื่อวิชา                &n bsp;            &nbs p;                      พระพุทธศาสนามหายาน (Mahayana Buddhism)
รหัสวิชา                             &n bsp;            &nbs p;     BU ๕๐๐๒              &n bsp;            &nbs p;                                   &n bsp;            &nbs p;              &n bsp;    หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)
ชั้นปีที่ ๒               &n bsp;            &nbs p;              &n bsp;     ภาคการศึกษาที่ ๒              &n bsp;            &nbs p;                                   ปีการศึกษา ๒๕๕๔
อาจารประจำชุดวิชา              &n bsp;            พระครูสมุห์ไกรยะสิทธิ์ ฐานโกสโล (ดร.)
ผู้บรรยาย              &n bsp;            &nbs p;              &n bsp;    พระครูสมุห์ไกรยะสิทธิ์ ฐานโกสโล (ดร.)  และคณะ
เนื้อหารายวิชา
(Course description)
                           ศึกษาประวัติศาสตร์ขอ งพุทธศาสนามหายาน กำเนิดพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ในประเทศต่างๆ   วิเคราะห์แนวคิดตรียาน  เอกยาน  ตรีกาย  ศูนยตวาทิน   อัสติวาทิน  ตถาคตครรภ์ โพธิสัตวมรรค  พระสูตรที่สำคัญ ๆ เช่น มหาปรัชญาปารมิตาสูตร บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อคำสอนของมหายาน เช่น นาคารชุน วสุพันธุ อัศวโฆษ ปรัชญาสำนักมาธยามิกะ  สำนักโยคาจาระ  สำนักสัทธรรมปุณฑริกะ  สำนักสุขาวดี   สำนักอวตังสกะ  และสำนักฌาณ(เซ็น)
วัตถุประสงค์ของวิชา
๔.๑  เพื่อรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์มหายาน  และสาระพัฒนาการปรัชญามหายานของสำนักต่าง ๆ 
             &n bsp;  ๔.๒ เพื่อให้เข้าใจรากฐานอันเป็นพื้นฐานความคิดที่สำคัญของมหายานในประเทศต่างๆ
             &n bsp;  ๔.๓  เพื่อสามารถอธิบายหรือแก้ปัญหาบางเรื่องของฝ่ายเถรวาทได้
๔.๔  สามารถวิเคราะห์คำสอนมหายานด้านอภิปรัชญา  ญาณวิทยา  และจริยศาสตร์อย่างเป็นระบบ
๔.๕ ตระหนักถึงคุณค่าในคำสอนของพุทธศาสนามหายานและสามารถประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตแบบเถรว าทได้
  หัวข้อวิชา  (Course Outline)
             &n bsp;  ๑.  บทนำ :มโนทัศน์พระพุทธศาสนา           ;               &n bsp;              &n bsp;            &nbs p;                      ๙             ชั่วโมง
             &n bsp;            &nbs p;     -  ประวัติศาสตร์กำเนิดพุทธศาสนา
             &n bsp;            &nbs p;     -  แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน “มหายานคืออะไร”
             &n bsp;            &nbs p;     -  แนวคิดเรื่อง ตรียาน  เอกยาน  ตรีกาย
             &n bsp;            &nbs p;     -  แนวคิดเรื่อง“โพธิสัตวยาน (เส้นทางแห่งพระโพธิสัตว์)”
             &n bsp;            &nbs p;     -  แนวคิดเรื่องตถาคตครรภ์  เรื่องวิสุทธิภูมิ
“นิพพานคือสังสาระวัฏ หรือ โลกุตตระไม่แยกขาดจากโลกิยะ”
             &n bsp;  ๒  มหายานที่มีพัฒนาการในอินเดีย              &n bsp;            &nbs p;                                   &n bsp;                  ๖             ชั่วโมง
๒.๑  นิกายมาธยมิกะ / ศูนยตาวาทิน
        -  หลักการของศูนยตวาทิน
        -  หลักวิภาษวิธีของนาคารชุน (หลักจตุโกฏิ)และ ทัศนะเกี่ยวกับความจริง
-  แนวคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาท (โลกทัศน์แบบมองสิ่งต่าง ๆ เป็นลูกโซ่)
        -  ศูนยตาในทรรศนะของนิกายมาธยมิกะกับ   อนัตตาในนิกายเถรวาท
        -  “สรรพสิ่งคือความว่าง (ศูนย์)”
.๒  นิกายโยคาจาร / จิตตอนิจจตาวาทิน              &n bsp;            &nbs p;                                  ๖             ชั่วโมง
        -  แนวคิดหลักในลังกาวตารสูตร
        -  แนวคิดเรื่องวิญญาณ และ จิตนิยมในนิกายโยคาจาร
        -   แนวคิดเรื่องอาลยวิญญาณ  ตถาคตครรภ์  ธรรมกาย
        -   เรื่องจิตกับสังสารวัฏและการหลุดพ้น
        -  “สรรพสิ่งคือจิต (The Mind - Only)”
             &n bsp;  ๓.  มหายานที่มีพัฒนาการในประเทศต่าง ๆ              &n bsp;            &nbs p;                                   &n bsp;            &nbs p;      
.๑ นิกายสัทธรรมปุณฑริกะ  /โพธิสัตวมรรค              &n bsp;            &nbs p;                            ๖             ชั่วโมง
        -  แนวคิดหลักในสัทธรรมปุณฑริกสูตร
- ธรรมชาติแห่งพุทธภาวะและทางสายกลาง(จตุโกฏิ)
        - แนวคิดเรื่อง จิตหนึ่ง และตรีสัตย์
-  แนวคิดเรื่องอวิชชากับนิพพาน
“โพธิสัตวยาน (เส้นทางแห่งพระโพธิสัตว์)”
.๒  นิกายสุขาวดี / พุทธเกษตร/ Buddha  Land
        -  แนวคิดหลักในมหาสุขาวดีวยูหสูตร
        -  สุขาวดีพุทธเกษตร(พระอมิตาภาพุทธ) และพุธเกษตรอื่น ๆ
-   พระอวโลกิเตศวรกับพระโพธิสัตว์กวนอิม
        -   สุขาวดีกับกฎแห่งกรรม-  พุทธเกษตรสุขาวดีกับนิพพาน
        -   “แดนบริสุทธิ์แห่งจิตที่บริสุทธิ์”
.๓ นิกายอวตังสกะ  / จิตตอมตวาทิน              &n bsp;            &nbs p;                   &n bsp;            &nbs p;     ๖           ชั่วโมง
       - แนวคิดหลักในอวตังสกสูตร
        - พระไวโรจนพุทธเจ้า (กายธรรมที่ส่องสว่างอยู่ในทุกสิ่ง)
        - ขงจื่อ เต๋า  พุทธ (จิตเดิมแท้คือจิตหนึ่ง)
        - เอกสัตยธรรมธาตุ  (ความเป็นทั้งหมดในหนึ่งเดียว)
ตถตา ความจริงเป็นเช่นนั้นเอง
.๔  นิกายธยานะ /เซน / ;วิธีการแบบจิตสู่จิต/ ซาโตริ              &n bsp;                     &n bsp;  ๖             ชั่วโมง
        -  กำเนิดนิกายเซน
-  ระบบโกอัน (การคิดโดยปราศจากวิธีคิด)
        -  เซนกับนิกายมาธยมิกะกับนิกายโยคาจาร  และนิกายอวตังสกะ
        -  แนวคิดเรื่องธรรมชาติจิตเดิมแท้ และ การบรรลุพุทธภาวะ (โพธิจิตของสัตว์)
        -  ภาวะที่แท้จริงย่อมไม่มีสวลักษณ์ “จิตที่ไร้จิต”(อทวิภาวะ)
        - “สรรพสิ่งแท้จริงคือความเป็นไปตามธรรมชาติ”
             &n bsp;  ๔.  สรุป : อิทธิพลพระพุทธศาสนามหายานในประเทศต่าง ๆ               &n bsp;  ๖            ชั่วโมง
             &n bsp;            &nbs p;                                   &n bsp;            &nbs p;                                   &n bsp;            &nbs p;       รวม                     &n bsp;   ๔๕       ชั่วโมง

๕. กิจกรรมการเรียนการสอน

             &n bsp;  ๑. บรรยาย
             &n bsp;  ๒. มอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้า
             &n bsp;  ๓. จัดอภิปรายหรือสัมมนากลุ่มย่อย
             &n bsp;  ๔. จัดทำรายงานและสรุปผล

๖. การประเมินผล

๑. การมีส่วนร่วมในการเรียน ๒๐ %
๒. รายงานเดี่ยวในหัวข้อเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ   ๒๐%
๓. การสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อที่มอบหมาย ๑๐ %
๔. สอบวัดผลด้วยข้อสอบอัตนัยและปรนัย ๕๐%
. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
             &n bsp;  ๗.๑   การศึกษาค้นคว้า / รายงานหน้าชั้น  (รายงานกลุ่ม)              &n bsp;            &nbs p;                               ๓๐%
             &n bsp;            &nbs p;     -  แนวคิดเรื่องพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทยในทัศนะของนักศึกษา
- แนวคิดเรื่องการเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และพัฒนาไปของพระพุทธศาสนามหายาน เป็นหลากหลายนิกาย ในประเทศต่าง ๆ
             &n bsp;            &nbs p;     - แนวคิดเรื่องวิกฤติโลกแก้ได้ด้วยอุดมการณ์พระโพธิสัตว์
             &n bsp;  ๗.๒   ความสนใจเข้าเรียนสม่ำเสมอ / การแต่งกาย / การมีส่วนร่วมในการเรียน              &n bsp; ๒๐%
             &n bsp;  ๗.๓   การสอบปลายภาค              &n bsp;            &nbs p;                                   &n bsp;            &nbs p;                                   &n bsp;      ๕๐%
.  การประเมินผลการเรียน
             &n bsp;  เนื่องจากเป็นนิสิตวิชาเอกปรัชญาและศาสนา การให้เกรดจึงขึ้นอยู่กับการวัดผลสัมฤทธิ์ในข้อ ๘ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
เกรด
F = ๐
D = ๑.๐
D+ = ๑.๕
C = ๒.๐
C+ = ๒.๕
B =๓.๐
B+ =๓.๕
A =๔.๐
คะแนน
๐-๔๙
๕๐-๕๕
๕๖-๕๙
๖๐-๖๗
๖๘-๗๔
๗๕-๘๒
๘๓-๘๙
๙๐-๑๐๐
.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน
             &n bsp;  สถานที่             ศูนย์วิท ยบริการ ณ วัดโกเมศรัตนาราม  จังหวัดปธุมธานี
             &n bsp;  วันและเวลา          เสาร์  ในเวลาราชการ ติดต่อโดยมาพบด้วยตนเอง      
หรือ ที่เบอร์โทร. ๐๘๙ –๗๔๑-๗๒๔๘, ๐๘๔-๑๓๓-๕๖๕๕, ๐๘๔-๘๙๓-๒๕๙๕   
 e-mail :   kaewpet.kaewpet@gmail.com
๑๐.  เอกสารอ่านประกอบ
             &n bsp;  ๑.  โกเมนทร์   ชินวงศ์.  พระพุทธศาสนามหายาน เอกสารประกอบการสอน (อัดสำเนา)
             &n bsp;  ๒.  คอนซ์, เอดเวิร์ด. พุทธศาสนา: สาระและพัฒนาการ แปลโดยนิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. กรุงเทพฯ :
     วารสารบ้านและสวนและแพรว, ๒๕๓๐.
             &n bsp;  ๓ . คึกฤทธิ์  ปราโมช .เซนและนิกายวัชรยาน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สยามรัฐ, ๒๕๒๗.
             &n bsp;  ๔.  ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์. ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา (ฝ่ายมหายาน). กรุงเทพฯ:
     มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
๕.  เดอ แบรี, วิลเลียม ธีโอดอร์, บรรณาธิการ. บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ๕ เล่ม แปลโดย
     จำนงค์  ทองประเสริฐ. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๐-๒๕๑๒.
๖.  เดอ  แบรี, บ่อเกิดลิทธิประเพณีอันเดีย ๓ เล่ม แปลโดยจำนงค์  ทองประเสริฐ. กรุงเทพฯ:
     ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๓.
๗.  พระเทพเวที. พระพุทธศาสนาในอาเซีย, กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑.
๘.  เสถียร  โพธินันทะ. ปรัชญามหายาน. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๒๒.
๙.  สมภาร  พรมทา. พุทธศาสนามหายาน กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
๑๑. เนื้อหาการสอน และการจัดบทเรียน
 
การจัดบทเรียนแบ่งออกเป็น ๑๓ สัปดาห์ ๆ ละ ๓ คาบ ๆ ละ ๕๐ นาที รวมทั้งหมด ๓๙ คาบดังนี้ 
สัปดาห์/คาบ
เนื้อหาที่สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑/๑-๓
แนะนำข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียนการสอนหมวดวิชาพระพุทธศาสนามหายาน แจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน
บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น
๒/๔-๗
มโนทัศน์พระพุทธศาสนา
- กำเนิดพระพุทธศาสนา
- แนวคิดพื้นฐานของมหายาน “มหายานคืออะไร”
บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น
๓/๘-๑๑
- ความแตกต่างทางความเชื่อระหว่าง “หินยาน (เถรวาท) กับ มหายาน”
- แนวคิดเรื่อง ตรีกาย เอกยาน ตรียาน

บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น
๔/๑๒-๑๔
- แนวคิดเรื่อง “โพธิสัตวยาน (เส้นทางแห่งพระโพธิสัตว์)”
- แนวคิดเรื่อง วิสุทธิภูมิ
- มหาปณิธาน ๔
- จุดมุ่งหมายของมหายาน
บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น/รายงานกลุ่มที่ ๑
๕/๑๕-๑๗
หลักธรรมสำคัญของนิกายมหายาน
- จตุรปณิธาน  ทศปารมิตา  ทศภูมิ  หลักโพธิจิต
 
บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น/รายงานกลุ่มที่ ๒
๖/๑๘-๒๐
พระสูตรสำคัญมหายาน
- มหาปรัชญาปารมิตาสูตร
- สัทธรรมปุณฑริกสูตร
บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น/รายงานกลุ่มที่ ๓
๗/๒๑-๒๓
มโนทัศน์พระพุทธศาสนามหายาน ตรีกาย, โพธิสัตว์, วิสุทธิภูมิ, ความแตกต่างระหว่าง“หินยาน (เถรวาท) กับ มหายาน” หลักธรรมสำคัญของนิกายมหายาน และจุดมุ่งหมายของมหายาน
แบบทดสอบมีการทดสอบย่อยครั้งที่ ๑
๘/๒๔-๒๖
สำนักปรัชญามหายานนิกายมาธยามิก : ศูนยตวาทิน
สำนักปรัชญามหายานนิกายโยคาจาร: อัสติวาทิน
สำนักปรัชญามหายานนิกายสัทธรรมปุณฑริกะ   
บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น/รายงานกลุ่มที่ ๔
๙/๒๗-๒๘
สำนักปรัชญามหายานนิกายสุขาวดี
สำนักปรัชญามหายานนิกายอวตังสกะ
สำนักปรัชญามหายานนิกายฌาน
บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น/รายงานกลุ่มที่ ๕
๑๐/๒๙-๓๑
นิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนามหายาน
- ในประเทศอินเดีย
- ในประเทศจีน
- ในญี่ปุ่น
บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น/รายงานกลุ่มที่ ๖
๑๑/๓๒-๓๔
- ในทิเบต
- ในเนปาล
- ในประเทศไทย
บรรยาย/ซักถามข้อสงสัย/แสดงความคิดเห็น/รายงานกลุ่มที่ ๗
๑๒/๓๕-๓๗
สรุปภาพรวมทั้งหมด
รายงานกลุ่ม/เดี่ยว
สัปดาห์ที่๑๓
สอบปลายภาค
 
 
 
 
๑๒การสอบ
             &n bsp;          ข้อสอบปรนัย / อัตนัย
๑๓ผู้สอน : พระครูสมุห์ไกรยะสิทธิ์ ฐานโกสโล (ศน.บ.   ค.ม.  Ph.D)  และคณะ
 
             &n bsp;            ลงนาม........................................................................... ...... (ผู้รายงาน)
             &n bsp;            &nbs p;                       (พระครูสมุห์ไกรยะสิทธิ์ ฐานโกสโล)
        ……………………/……………………/………………………..
 
  โดย kaew วันที่ 06 ก.พ. 2555 : 8:29:25 PM น. IP : 58.9.207.208


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com