แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
http://watomnoi.co.cc/
กลับไปหน้าแรก

สำหรับท่านที่เข้ามาทางเซิทเอ็นจิ้น ลองเข้าไปชมหน้าเว็บกันได้นะนะครับ


โดย kaew วันที่ 26 มี.ค. 2553 : 2:56:09 PM น. IP : 58.9.95.82 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1
คลิกเพื่อเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของทางวัดอ้อมน้อย    http://watomnoi.co.cc
  โดย kaew วันที่ 30 มี.ค. 2553 : 8:24:32 PM น. IP : 58.9.95.25

ความคิดเห็นที่ 2
http://watomnoi.co.cc

  โดย kaew วันที่ 15 เม.ย. 2553 : 9:23:03 PM น. IP : 58.9.102.6

ความคิดเห็นที่ 3
วัดอ้อมน้อย

  โดย kaew วันที่ 04 ก.ย. 2553 : 8:39:24 PM น. IP : 58.11.20.174

ความคิดเห็นที่ 5


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

  โดย kaew วันที่ 13 ก.ย. 2553 : 4:26:34 PM น. IP : 61.90.76.158

ความคิดเห็นที่ 6

 

วิชาพระพุทธศาสนามหายาน

รหัสวิชา  EU111

 

 

เสนอ

พระครูสมุห์ไกรยะสิทธิ์ ฐานะโกสโล

 พระครูนพดล  กิตติญาโน (แก้วเพ็ชร)

 

 

 

จัดทำโดย

สุภาภรณ์   ฉัตรแก้วมณี

 

 

มหาวิทยาลัย มหามงกุฎราชวิทยาลัย

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ห้องเรียนวัดโกเมศรัตนาราม

 

 

วิชาพระพุทธศาสนามหายาน

 

วิเคราะห์ ความแตกต่าง ข้อดีของแต่ละนิกาย

ข้อ 1.  มหายานในประเทศไทยในทัศนะของนักศึกษา

             &n bsp;  ตอบ  การเกิดของนิกายมหายานค่อยเป็นค่อยไป สืบเนื่องมาจากการทำสังคายนาครั้งที่ 2 ทั้งสองแบบมีข้อแตกต่างดังนี้

ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน

เถรวาท ถือเรื่องอริยสัจเป็นสำคัญ

มหายาน ถือเรื่องบารมีเป็นสำคัญ

ดังนั้นจึงต้องลดหย่อนการปฏิบัติพระวินัยลงบางข้อ หาบุคคลและเพิ่มเทวดาและเพิ่มพิธีกรรม “สังคีตกรรม” เพื่อจูงใจคน

นิกายมหายานเป็นนิกายที่ไม่เคร่งครัดเกินไป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของคนปฏิบัติ ทำให้ปฏิบัติได้ง่าย คนส่วนใหญ่เมื่อสัมผัสหรือเข้าปฏิบัติแล้วค้นคว้าอยากรู้ว่าเถรวาทเคร่งครัดอย่างไรแ ละเข้ามาศึกษาปฏิบัติกันมากมาย พระพุทธศาสนาจึงได้ขยายไปทั่วโลก แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน ศรัทธาอย่างไร เป็นศาสนาที่เปิดกว้างและมีอิสระในการนับถืออย่างเห็นได้ชัดเจนและแท้จริงที่สุด              &n bsp; 

 

ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน

เถรวาท

มหายาน

1.             ถือเรื่องอริยสัจเป็นสำคัญ

1.             ถือเรื่องบารมีเป็นสำคัญ

2.             มีพระพุทธพระองค์เดียว

2.             มีหลายพระองค์

3.             มีความพ้นจากกิเลส ชาติ ภพ นิพพาน

3.             มีความเป็นพระโพธิสัตว์ หลายองค์

4.             มี 10 ข้อ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา อันให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้า

4.             มี 6 ข้อ คือ ทาน ศีล วิริยะ ขันติ ฌาน ปัญญา ให้ถึงความสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์

5.             คัมภีร์ ถือพระไตรปิฎก พระธรรมวินัย ไม่มีพระธรรมวินัยเพิ่มเติม

5.             คัมภีร์ พระธรรมวินัยเก่าก็มีและมีพระสูตรใหม่เพิ่มเติม

6.             อุดมคติ ช่วยตัวเองให้ได้ก่อน

      จัดเป็นอัตตัตถจริยา แล้วจึงช่วยผู้อื่น จัดเป็น

      โลกัตถจริยา

6.             อุดมคติ อุดมคติของพระโพธิสัตว์

1. เราจะสละกิเลสให้หมด

2. เราจะศึกษาสัจธรรมให้หมด

3. เราจะบรรลุพุทธภูมิอันประเสริฐสุด

 

      คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์

      1.  มหาปัญญา พิจารณาสุญญตา

       2. มหากรุณา ตัวโพธิสัตว์มุ่งพุทธภูมิ ไม่มุ่ง

           อรหันตภูมิ

      3.  มหาอุบาย เช่นพิธีกรรมต่าง ๆ

7.             ลักษณะเถรวาท รักษาธรรมวินัยเดิมเอาไว้

7.             ลักษณะมหายาน ปรับปรุงพระธรรมวินัยให้เข้ากับภาวะแวดล้อม

8.             นิกายเถรวาทมีทักษิณนิกายหินยาน

8.             นิกายมหายานมีพระอรหันต์ เมื่อนิพพานแล้วย่อมกลับมาเกิดใหม่ สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอีก

9.             เถรวาทยอมรับแต่ธรรมกายและนิรมานกายบางส่วนนอกนั้นไม่ยอมรับ

9.             มหายาน ถือว่าพระพุทธเจ้ามีกาย 3 คือ ธรรมกาย ได้แก่ธรรม สัมโภคกาย หรือกายอวตารของพระพุทธเจ้า แบบนารายณ์อวตาร และนิรกาย คือกายที่อยู่ในสภาพของธรรมดา

             &n bsp;  สรุป

             &n bsp;  ถึงจะต่างกันเพียงไร สามารถจึงจุดหมายได้เหมือนกัน อยู่ที่ใครจะชอบหรือปฏิบัติทางไหน ไม่ตึง ไม่หย่อนเกินไป ทางสายกลางคือ พอดี ๆ เป็นทางปฏิบัติที่ดีที่สุด พระพุทธศาสนาทำให้เกิดสันติสุข ไม่มีสงคราม เกิดสันติภาพทั่วโลก

 

ข้อ 2  พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศไทย

             &n bsp;  ตอบ  พ่อขุนรามคำแหงได้รับเอาพระพุทธศาสนาเถรวาทจากประเทศลังกาเข้าสู่สุโขทัย ลัทธิลังกาวงศ์ ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาโดยตลอด โดยยึดพระไตรปิฎกเป็นหลัก ได้รับการตั้งชื่อโดยชาวมหายานว่า “หินยาน” ใช้ภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาถิ่นอินเดียโบราณ เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ ภาษาสากลของตน เคารพบูชาพระโคตมะพุทธเจ้าเป็นสิ่งบูชาสูงสุด ได้เข้าถึงนิพพานไม่สามารถกลับมาช่วยได้อีก มีทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม              &n bsp; คำสอนของพระพุทธเจ้ารวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกได้รับความเชื่อถือว่าเป็นความจริงขั้นสุด ท้ายแล้ว ไม่จำเป็นต้องตีความใหม่ จึงมีเอกภาพค่อนข้างสูงและหยุดนิ่ง มีลักษณะปฏิบัตินิยมมีหลักปฏิบัติ                &n bsp; 

ชัดเจนสู่เป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน ส่งเสริมให้ดำเนินไปตามลำดับชั้น เริ่มด้วย

เถรวาท

-  การมีความเชื่อ (ศรัทธา) ในพระรัตนตรัย

-  งดเว้นจากการกระทำชั่วที่เป็นพิษเป็นภัย (ศีล)

-  กระทำความดีด้วยการให้ (ทาน)

-  สร้างความรักความปรารถนาดี (เมตตา) ในสัตว์ทั้งปวง

-  สร้างความสงสารเห็นใจ (กรุณา)

-  ความพลอยยินดีในผลสำเร็จของผู้อื่น (มุฑิตา)

-  การวางตัวเป็นกลาง (อุเบกขา)

-  ปฏิบัติสมถภาวนา (สมาธิ)

-  และการพัฒนาปัญญาเพื่อรู้แจ้งในความจริงแท้ของสิ่งทั้งปวง (ปัญญา) พระพุทธศาสนาเถรวาท สอนให้พระรักษาศีล 227 ที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ไม่บังคับให้พระฉันอาหารมังสวิรัติ พระส่วนมากจึงฉันเนื้อสัตว์ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ

1.  พระไม่ได้เห็นเขาฆ่า

2.  พระไม่ได้ยินเขาฆ่า

3.  พระไม่รังเกียจว่าเขาฆ่าสัตว์นั้นเพื่อตนโดยเฉพาะ

 

ข้อ 3  พระพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย

             &n bsp;  ตอบ  การเกิดของนิกายนี้ค่อยเป็นค่อยไป ในพุทธศตวรรษที่ 5 จากพระสงฆ์พวก    มหาสังฆิกะ สืบเนื่องมาจากพวกวัชชีบุตรโดยมีจุดหมาย คือ

1.  เพื่อคงอยู่ของพระพุทธศาสนาในอินเดียด้วยสู้กับลัทธิพราหมณ์

2.  เพื่อปรับปรุงวิธีเผยแผ่เสียใหม่แซงลัทธิพราหมณ์

             &n bsp;  3.  เพื่อทำตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ มหายานบางทีเรียกว่า    อาจริยวาท หรือลัทธินิยม ชาวมหายานเรียกตัวเองเช่นนั้น มหายานใช้ภาษาสันสกฤต จารึกในพระคัมภีร์และถูกแปลงเป็นภาษาจีนและภาษาอื่น ๆ เคารพบูชาพระโพธิสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งคนยังเชื่อว่า ยังมีพระชนม์อยู่ ท่องไปในโลกเพื่อช่วยเหลือใคร ๆ ก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือ สวดมนต์ให้ท่านมาช่วย เชื่อว่า พระศากยมุนี เป็นเพียงการปรากฏตัวครั้งหนึ่ง เพื่อประกอบภารกิจในการสอนคน เฉพาะคราวของธาตุพุทธะ อันเป็นอมตะ เรียกว่า ธรรมกาย พระพุทธศาสนามหายาน มีลักษณะเปิดกว้าง มีเสรีภาพในการตีความหลักคำสอนต่าง ๆ ให้มีการตีความคำสอนใหม่ เกิดนิกายมากมายและแตกแยกออกไปเรื่อย ๆ เป็นปรัชญาเป็นธรรมชาติของพระพุทธจิต ดั้งเดิมแท้จริง สุญญตา เป็นต้น พระภิกษุมหายาน ได้ยกเลิกพระวินัยมากมายหลายข้อ รักษาไว้เฉพาะบางข้อ ข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของตนเท่านั้น และไม่เบียดเบียนสัตว์โดยตรงและโดยอ้อม เป็นมังสวิรัติที่เคร่งครัด

  โดย spp_dode วันที่ 24 ม.ค. 2555 : 2:48:02 PM น. IP : 171.7.237.139

ความคิดเห็นที่ 7
ได้อ่านแล้วครับหากเป็นไปได้ย้ายบทความนี้ไปโพสต์ใหม่ที่หน้า "ธรรมมะเพื่อชีวิต"
  โดย kaew วันที่ 06 ก.พ. 2555 : 8:13:55 PM น. IP : 58.9.207.208


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com