แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
กระทรวงพลังงาน นำร่อง เดินหน้านำประชาชนปลูกป่า 25,000 ไร่
กลับไปหน้าแรก

กระทรวงพลังงาน นำร่อง เดินหน้านำประชาชนปลูกป่า 25,000 ไร่

ตามแนวพระราชดำริสร้างน้ำสร้างป่า ถวายองค์ราชาและองค์ราชินี

หวังฟื้นผืนป่าต้นน้ำเยียวยาปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน

กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด  นำร่องกิจกรรมสร้างน้ำสร้างป่าถวายองค์ราชาและองค์ราชินี ภายใต้โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา โดยนำหน่วยงานภาครัฐ เอกชนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดประชาชน นักเรียนนักศึกษา จังหวัดน่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่า 25,000 ไร่ ในพื้นที่แปลงปลูกป่า บ้านน้ำตวง หมู่ 9 อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สนองแนวพระราชดำริด้านการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างแนวชะลอน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดต้นน้ำอย่างยั่งยืน

คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสภาพป่าไม้ธรรมชาติที่ถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มาปฏิบัติ กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน จัดทำแผนการฟื้นฟู    การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และการบริหารจัดการน้ำให้เป็นรูปธรรม  เพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศไทยใ ห้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งยังสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาล ในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันบรรเทาอุทกภัย แบบครบวงจร ทั้งจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยในวันที่      8 สิงหาคม 2555  รัฐบาลจะจัดโครงการประชาอาสา  ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจะดำเนินโครงการทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่อื่นๆ                      ทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและ   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยกำหนดปลูกป่า 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555 – 2559 จำนวนรวม 800 ล้านกล้า โดยในปี พ.ศ.2555 นี้ กำหนดให้ปลูกป่า จำนวน 20 ล้านกล้าในพื้นที่ลุ่มน้ำก่อน โดยให้กำหนดพื้นที่ลุ่มน้ำในการปลูกป่าที่ชัดเจน พร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ และหาวิธีป้องกันรักษา ดูแลต้นกล้าให้เติบโตต่อไป

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันจัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สร้างน้ำสร้างป่า ถวายองค์ราชาและองค์ราชินี” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ผ่านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งด้วยการแก้ที่ ต้นทางโดยการปลูกป่าทดแทน ซึ่งช่วยในการสกัดกั้นน้ำและคืนต้นไม้กลับคืนสู่ผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ สร้างน้ำสร้างป่า ถวายองค์ราชาและองค์ราชินี ในปี 2555 โดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ป่าบริเวณลุ่มน้ำน่าน เหนือเขื่อนสิริกิติ์ รวมทั้งสิ้น 25,000 ไร่ คิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวม 5,000,000 ต้น

การปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้ โดยได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาผสมผสานกับการนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในเรื่องการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน 4 อย่าง มาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,000 ไร่ พร้อมบำรุงรักษาต่อเนื่อง 2 ปี โดยนำร่องโครงการที่แปลงปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ที่ บ้านน้ำตวง หมู่ 9 ตำบลน้ำพราง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ สุโขทัย น่าน และอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ลำน้ำน่าน นับเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดน่านและชาไทยตอนล่างมาเป็นเวลาช้านาน

โดยมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ และการมีส่วนร่วม ในด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการด้านกรบริหารจัดก ารน้ำและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงนโยบายด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ ลำธารของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งแผนการการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก และการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยหลักสำคัญ ของการบริหารจัดการ คือเป็นโครงการฯ ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บริเวณต้นน้ ำน่าน ในการอาสาร่วมกันทำความดี ทั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าฯถวายแม่ของแผ่นดิน ด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและร่วมกันปกปักษ์รักษาผืนป่าต้นน้ำน่านให้ดำรงคง อยู่ตลอดไป

 

****************************************************

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

 ฉัตรปวีร์  ณัฐนิธิ, กาญจนา  พุ่มพวงและ ศวัสรุจา รัตนบุผา            โทร  089-496-6701,085-354-6910     

Email: aey.natniticlub@gmail.com,nazmic22@gmail.com, karn_pumpuang@hotmail.com
โดย siaoi วันที่ 22 ส.ค. 2555 : 3:19:54 PM น. IP : 124.121.104.95 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1

เป็รโครงการดีๆๆที่น่ายกย่องมากๆๆครับ

--------------------------------
gclub casino gclub ผ่านเว็บ

  โดย sudarutmung วันที่ 02 พ.ค. 2558 : 3:24:55 PM น. IP : 101.51.60.82


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com