แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ชุดห้องเรียน ICT
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  โครงการ  ชุดห้องเรียน ICT  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     435,084 -  บาท  (สี่แสนสามหมื่นห้าพันแปดสิบสี่บาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)            วันที่  17  มีนาคม  2559 

ตารางราคากลาง

 

ลำดับที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ

จำนวนหน่วย

[  ] ราคามาตรฐาน

จำนวนที่ขอซื้อครั้งนี้

[  ] ราคาที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ (หน่วยละ)

หน่วยละ

จำนวนเงิน

1.

Interactive LED ขนาด 70 นิ้ว

1 ชุด

359,520

00

359,520

00

359,520

00

2.

Modularized PC  สำหรับ ITV  70 นิ้ว

1 ชุด

59,920

00

59,920

00

59,920

00

3.

Wireless Mouse & Keyboard

1 ชุด

1,284

00

1,284

00

1,284

00

4.

UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA

1 ชุด

5,800

00

5,800

00

5,800

00

5.

สายสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่าย UTP Cat6

2 ชุด

4,280

00

4,280

00

4,280

00

             &n bsp;            &nbs p;             รวมเงินเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนสามหมื่นห้าพันแปดสิบสี่บาทถ้วน)

435,084

00

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

    4.1  จากการซื้อครุภัณฑ์เมื่อปีที่แล้ว

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          1. นางสมพร      ศรีรัตนากูล   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ      ประธานกรรมการ     

            2. นายธงชัย              สุเมธพิพัธน์   ตำแหน่ง                 ครู คศ.3            &nbs p;        กรรมการ

           3. นายเกษม    สูรย์ราช       ตำแหน่ง                ครู คศ.2                     กรรมการ      

 

 


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:58:40 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com