แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
การจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  โครงการ  การจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     562,619.20 -  บาท  (ห้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)            วันที่  22  มิถุนายน  2559 

ตารางราคากลาง

ลำดับที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ

จำนวนหน่วย

[  ] ราคามาตรฐาน

จำนวนที่ขอซื้อครั้งนี้

[  ] ราคาที่เคยซื้อหลังสุดใน

 2 ปีงบประมาณ (หน่วยละ )

หน่วยละ

จำนวนเงิน

1.

หนังสือเรียนพื้นฐาน จำนวน 37 รายการ

 

 

-

 

-

562,619

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงินเป็นเงินทั้งสิ้น       (ห้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

562,619

2

 

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

    4.1  จากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1  นางสมพร   ศรีรัตนากูล      ตำแหน่ง      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       ประธานกรรมการ

          5.2  นายนิพล   ตีระมาศวณิช     ตำแหน่ง      ครู ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ  & nbsp; 

          5.3  นางสาวบรรเจิด  จุมทา     ตำแหน่ง      ครู         ;                                  กร รมการ 


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:39:40 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com