แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
จัดซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพสิงคโปร์
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  โครงการ  จัดซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพสิงคโปร์   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     488,000.00 -  บาท  (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)            วันที่  15  มีนาคม  2559 

ตารางราคากลาง

ลำดับที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ

จำนวนหน่วย

[  ] ราคามาตรฐาน

จำนวนที่ขอซื้อครั้งนี้

[  ] ราคาที่เคยซื้อหลังสุดใน

 2 ปีงบประมาณ (หน่วยละ )

หน่วยละ

จำนวนเงิน

1.

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์

61 ใบ

8,000

-

8,000

-

488,000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงินเป็นเงินทั้งสิ้น       (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

488,000

-

 

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

    4.1  เว็บไซต์ราคาตั๋วเครื่องบิน

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1  นายยุทธศาสตร์  เกตุวิเศษกุล          ตำแหน่ง      ครูชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ

          5.2  นางสาวสุคนธา  โต๊ะเตบ                ตำแหน่ง      ครู                        &n bsp; กรรมการ  

          5.3  นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ          ตำแหน่ง      ครู                         กรรมการ 


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:33:13 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com