แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  โครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     1,250,200.00 -  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)            วันที่  3  มิถุนายน  2559 

ตารางราคากลาง

ลำดับที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ

จำนวนหน่วย

[  ] ราคามาตรฐาน

จำนวนที่ขอซื้อครั้งนี้

[  ] ราคาที่เคยซื้อหลังสุดใน

 2 ปีงบประมาณ (หน่วยละ )

หน่วยละ

จำนวนเงิน

1.

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

10 เครื่อง

44,000

-

44,000

-

440,000

-

2.

คอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบ Smart Network Computer

106 เครื่อง

6,500

-

6,500

-

689,000

-

3.

KVM Switch

2  ชุด

5,000

-

5,000

-

10,000

-

4.

สาย Cable KVM

10  เส้น

1,000

-

1,000

-

10,000

-

5

6.

ตู้ Rack 42 U

เครื่องสำรองไฟ

2 ชุด

2 ชุด

21,600

29,000

-

-

21,600

29,000

-

-

43,200

58,000

-

-

รวมเงินเป็นเงินทั้งสิ้น       (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

1,250,200

-

 

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

    4.1  จากการซื้อครุภัณฑ์เมื่อปีที่แล้ว

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1  นางสมพร       ศรีรัตนากูล  ตำแหน่ง      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       ประธานกรรมการ

          5.2  นายจวบ         สัตย์บุรุษ    ตำแหน่ง      ครู ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ  & nbsp; 

          5.3  นายณรงค์       มาลี         ตำแหน่ง      ครู ชำนาญการ                            กร รมการ 


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:26:49 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com