แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  โครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มสาระฯ, โครงการพิเศษ

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     705,800 -  บาท  (เจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)            วันที่  19  มิถุนายน  2558 

ตารางราคากลาง

ลำดับที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ

จำนวนหน่วย

[  ] ราคามาตรฐาน

จำนวนที่ขอซื้อครั้งนี้

[  ] ราคาที่เคยซื้อหลังสุดใน 2 ปีงบประมาณ (หน่วยละ )

หน่วยละ

จำนวนเงิน

1.

เครื่องคอมพิวเตอร์

18  เครื่อง

22,000

-

22,000

-

396,000

-

2.

เครื่องพิมพ์ (Printer) ระบบแท็งค์

 12  เครื่อง

4,900

-

4,900

-

58,800

-

3.

เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer)

 5  เครื่อง

25,000

-

25,000

-

125,000

-

4.

เครื่องคอมพิวเตอร์(Notebook)

3  เครื่อง

20,000

-

20,000

-

60,000

-

5

เครื่องโปรเจคเตอร์

3 เครื่อง

22,000

-

22,000

-

66,000

-

รวมเงินเป็นเงินทั้งสิ้น       (เจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

705,800

-

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

    4.1  จากการซื้อครุภัณฑ์เมื่อปีที่แล้ว

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1  นางสมพร       ศรีรัตนากูล  ตำแหน่ง      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       ประธานกรรมการ

          5.2  นายจวบ         สัตย์บุรุษ    ตำแหน่ง      ครู คศ.3            กรรมการ 

          5.3  นายเกษม         สูรย์ราช     ตำแหน่ง      ครู คศ.2          กรรมการ


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:25:10 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com