แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
กลับไปหน้าแรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  โครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     552,000 -  บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)            วันที่  24  กรกฎาคม  2558 

ตารางราคากลาง

ลำดับที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ

จำนวนหน่วย

[  ] ราคามาตรฐาน

จำนวนที่ขอซื้อครั้งนี้

[  ] ราคาที่เคยซื้อหลังสุดใน 2 ปีงบประมาณ (หน่วยละ )

หน่วยละ

จำนวนเงิน

1.

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู

12  เครื่อง

21,000

-

21,000

-

252,000

-

2.

โทรทัศน์สีชนิดจอแบน(LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50  นิ้ว

 12  เครื่อง

25,000

-

25,000

-

300,000

-

รวมเงินเป็นเงินทั้งสิ้น       (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

552,000

-

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

    4.1  จากการซื้อครุภัณฑ์เมื่อปีที่แล้ว

    4.2  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          5.1  นางสมพร       ศรีรัตนากูล  ตำแหน่ง      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       ประธานกรรมการ

          5.2  นายจวบ         สัตย์บุรุษ    ตำแหน่ง      ครู คศ.3            กรรมการ 

          5.3  นายเกษม         สูรย์ราช     ตำแหน่ง      ครู คศ.2          กรรมการ 


โดย yojung วันที่ 11 ก.ค. 2559 : 1:22:43 PM น. IP : 49.49.248.54 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com