แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
กลอนเพื่อน
กลับไปหน้าแรก
วันเวลาทำให้เรามาพบเจอ วันเวลาทำให้ฉันและเธอต้องจากลา คำว่าเพื่อนคำนี้แสนมีค่า จะย้ำเตือนไว้ว่า"เรามีเรา" วันของเราใกล้จะกลายเป็นความหลัง นึกถึงวันเฮฮา น้ำตาไหล แม้ว่าเราอาจต้องห่างจากไปไกล แต่ในใจคือเพื่อนกันไม่เปลี่ยนแปลง
โดย LoSo Man วันที่ 08 ก.ย. 2552 : 8:54:02 AM น. IP : 112.143.49.62 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1

อิอิ

  โดย NunuN ™         วันที่ 09 ก.ย. 2552 : 7:20:34 AM น. IP : 112.142.137.197

ความคิดเห็นที่ 2
ตลกอารายหรอคับ
  โดย LoSo Man วันที่ 09 ก.ย. 2552 : 10:49:31 PM น. IP : 110.164.117.133

ความคิดเห็นที่ 3

เข้ามาอ่าน อิอิ

 
------------------------------------------------------------
~ยังคงก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง~
  โดย Bl@ckblue^^ วันที่ 10 ก.ย. 2552 : 10:25:54 AM น. IP : 202.149.25.235

ความคิดเห็นที่ 4
เพื่อนไม่เคย ไม่เคยทิ้งกันต์ อิอิ
  โดย LoSo Man วันที่ 11 ก.ย. 2552 : 12:05:57 AM น. IP : 110.164.85.124

ความคิดเห็นที่ 5
คุณสมบัติเพื่อนแท้ ตั้งแต่ ก - ฮ ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า
  โดย LoSo Man วันที่ 29 ก.ย. 2552 : 8:02:04 AM น. IP : 110.164.90.223

ความคิดเห็นที่ 6
นำกลอนดีๆมาฝาก

  โดย LoSo Man วันที่ 01 ต.ค. 2552 : 12:39:12 PM น. IP : 110.164.86.168

ความคิดเห็นที่ 7
ยังมีอีกเยอะ

  โดย LoSo Man วันที่ 01 ต.ค. 2552 : 12:42:00 PM น. IP : 110.164.86.168

ความคิดเห็นที่ 8
อิอิ

  โดย LoSo Man วันที่ 01 ต.ค. 2552 : 12:44:55 PM น. IP : 110.164.86.168

ความคิดเห็นที่ 9
*** คน ที่เป็น เพื่อน ***
คอยเตือน     ยามเพื่อนพลั้ง
คอยฟัง        ยามเพื่อนขอ
คอยรอ         ยามเพื่อนสาย
คอยพาย      ยามเพื่อนพัก
คอยทัก        ยามเพื่อนทุกข์
คอยปลุก      ยามเพื่อนท้อ
คอยง้อ         ยามเพื่อนงอน
คอยสอน      ยามเพื่อนผิด
คอยสะกิด    ยามเพื่อนเผลอ
คอยเจอ       ยามเพื่อนหา
คอยลา         ยามเพื่อนกลับ
คอยปรับ      ยามเพื่อนเปลี่ยน
คอยเรียน     ยามเพื่อนเที่ยว
คอยเคี่ยว     ยามเพื่อนเล่น
คอยเย็น      ยามเพื่อนร้อน
คอยหอน     ยามเพื่อนเห่า
คอยเฝ้า      ยามเพื่อนฟุบ
คอยอุบ       ยามเพื่อนปิด
คอยคิด       ยามเพื่อนถาม
คอยปราม    ยามเพื่อนหลง
คอยปลง      ยามเพื่อนแกล้ง
คอยแบ่ง      ยามเพื่อนหมด
คอยอด        ยามเพื่อนทาน
คอยคาน      ยามเพื่อนล้ม
คอยชม        ยามเพื่อนชนะ
คอยสละ      ยามเพื่อนชอบ
  โดย Admin วันที่ 03 พ.ย. 2552 : 10:12:44 AM น. IP : 110.164.99.93

ความคิดเห็นที่ 10
ข้อดี...ของสุรา(ขำขำ)

 
................................................................................ ...........................................
             &n bsp; มีอยู่ 25 ข้อจ้า

1.ทำให้พระมีเรื่องเทศน์ สาธุ๊.........................

2. ทำให้กล้าแสดงออก กล้าพูดกล้าทำ แสดงออกซึ่งเสรีภาพในการพูดสมดังเป็นประเทศประชาธิปไตย (บางรายอาจหนักถึงขั้นกล้าถอดกางเกงในที่สาธารณชน)

3. ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน สามารถคุยกับทุกคนได้ ไม่มีการแบ่งชนชั้นกัน

4. ทำให้กล้าโทรหาแฟนเก่า หรือคนที่เรารัก

5. ทำให้โถส้วมมีประโยชน์มากกว่าที่เป็น เอาไว้ลองอ้วกได้อีกด้วย (เมาแล้วอ้วกนี่เค้าเรียก "อ่อน" ป่าวอ่ะ)

6. ขวดเหล้าใช้ฆ่าคนได้ ทุบให้แตกแล้วแทงมันเลย

8. ทำให้มุกแป้กๆ กลายเป็นเรื่องฮาได้ตลอด

9. เป็นมุกเก่าๆให้คนเขียนบทละครได้ใช้ตลอด พระเอกได้นางเอก หรือพระเอกได้กะกระเทยก็เพราะเหล้านี่ล่ะ

10. เหล้าทำให้เห็นความรักอันสูงยิ่งที่เพื่อนมีต่อคุณ ยอมตายแทนกันได้ แต่เฉพาะเวลากินเหล้าเท่านั้นล่ะ

11. ทำให้ผู้ผลิตโซดา โค้ก น้ำแข็ง ทำกำไรได้มากขึ้น

12. ทำให้ตำรวจมีงานทำ ตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับ

13. ทำให้บางคนเกิดในวงการ เช่น ไอ้ฤทธิ์กินแบล็ค เป็นต้น

14. ทำให้เกิดการรณรงค์ที่ดีหลายอย่าง เช่น เมาไม่ขับ (เลยออกจากร้านมันตอนหกโมงเช้าเลยกลัวเจอด่าน อิอิ )

15. ทำให้ประชากรไม่ล้นโลก

16. เหล้าและเบียร์ทำให้ได้ดูบอลโลกฟรี เพราะเงินที่เราซื้อนี่แหละเอาไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกให้เราดู

17. ทำให้นอนหลับสนิทสุดๆ

18. ทำให้กล้าทำอะไรบ้าๆบอๆ โดยไม่กลัวขายขี้หน้า เพราะตื่นมาเราจะจำอารายไม่ได้

19. ทำให้มีแฟน หรืออาจเลิกกับแฟนได้ในคืนเดียว

20. ทำให้สิ่งที่กิน บรรดากับแกล้มทั้งหมด ไม่ต้องรอออกทางก้น ไม่ลำบากกระเพาะกับลำไส้

21.ทำให้ทุกคนดูหน้าตาดีกว่าธรรมดา 2 เท่า เพราะเมาตาลาย เจอสาวก็สวยหมดทุกคนอ่ะ

22. ทำให้ศีลครบ 5 ข้อ

23. ทำให้หมาข้างถนนมีเพื่อนมากขึ้น

24. ทำให้รู้สึกรวยกว่าเดิมในตอนนั้น และจะจนกว่าเดิมในวันรุ่งขึ้น ( หาบิลๆๆๆๆ เอาไปเบิกบริษัท )

25. ทำให้ได้ทดสอบความสามารถในการปีนรั้วเข้าบ้าน โดยไม่ทำให้มาม่าหก

26. ทำให้อู่สี มีรายได้ประจำ

27. ทำให้รู้ว่า เอ้ย! เกินแล้วนี่นา บอกไว้ว่ามี 25 ข้อ ขอโทษทีเพลินไปหน่อยอ่ะ

  โดย Admin วันที่ 03 พ.ย. 2552 : 10:32:09 AM น. IP : 110.164.99.93


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com