แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com


การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลับไปหน้าแรก
การผลิตกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำผ่านลวดตัวนำไปยังจุดที่มีศักย์ไ ฟฟ้าสูง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม คือ จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ ค่าความต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V) เมื่อเกิดความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดจะมีพลังงานผลักดันให้กระแสไฟฟ้าไหล การผ ลิตกระแสไฟฟ้า อาจได้จากปฏิกิริยาเคมีหรือพลังงานกลก็ได้ ความรู้เกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี เซ ลล์ไฟฟ้าเคมี ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ได้แก่ แผ่นโลหะที่ต่างกัน 2 ชนิด ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบ สารละลายที่นำไฟฟ้าได้ ( อิเล็กโทรไลต์ ) ซึ่งจะมีไอออนบวกและไอออนลบ โดยจะต้องจุ่มแผ่นโลหะทั้ง 2 ชนิดลงในสารละลายที่นำไฟฟ้าได้ ภาพที่ 1 รูปแสดงส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ที่มา : รัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์ และคณะ . สมุดเสริมความรู้ ทักษะปฏิบัติ และแบบทดสอบตามจุดประสงค์ วิทยาศาสตร์ ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 . 2543. หน้า 130. หลักการสร้างเซลล์ไฟฟ้า จุ่มแผ่นโลหะต่างกัน 2 ชนิด ลงในสารละลายที่แตกตัวให้ไอออนบวกและไอออนลบ โลหะต่างชนิดกันจะแตกตัวให้อิเล็กตรอนได้ต่างกัน ดังนั้นเมื่อต่อแผ่นโลหะทั้งสองเข้าด้วยกันโลหะที่แตกตัวให้อิเล็กตรอนดีกว่า จะมีศักย์ไฟฟ้าต่ำ เรียกว่า ขั้วลบ ส่วนโลหะที่เสียอิเล็กตรอนยากกว่าจะมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า เรียกว่า ขั้วบวก อิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำไปยังขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง ส่วนกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ กระแสไฟฟ้าจะไหลจนกระทั่งศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองเท่ากัน จึงจะหยุดไหล แสดงว่าไฟหมด เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ใช้แผ่นโลหะสังกะสีและแผ่นโลหะทองแดงจุ่มลงในสารละล ายกรดซัลฟิวริก มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น ดังนี้ ปฏิกิริยาที่แผ่นสังกะสี Zn(s) ----> Zn2+(aq) + 2e- ปฏิกิริยาที่แผ่นทองแดง คือ 2H +(aq) + 2e- ----> H2(g) ดังนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดนี้ คือ Zn(s)+2H+(aq) ----> Zn2+(aq) + H2(g) ภาพที่ 2 รูปแสดงการเกิดปฏิกิริยาในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ที่มา : รัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์ และคณะ . สมุดเสริมความรู้ ทักษะปฏิบัติ และแบบทดสอบตามจุดประสงค์ วิทยาศาสตร์ ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 . 2543. หน้า 130. เมื่อขั้วสังกะสีแตกตัวให้สังกะสีไอออน ( Zn2+) และอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนจะไหลผ่านลวดตัวนำผ่านเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าไปยังขั้วทองแดง Zn2+ จะอยู่ในสารละลาย สังกะสีจึงกร่อนไป ส่วน H + จะเข้าไปรับอิเล็กตรอนที่แผ่นทองแดง จึงเกิดแก๊ส H2 เกาะอยู่ที่แผ่นทองแดง ถ่านไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ไม่ใช้สารละลายที่เป็นของเหลว จึงเรียกว่า เซลล์แห้ง (Dry cell) ผู้ที่สร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดนี้คือ เลอคังเช ดังนั้นจึงอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เซลล์เลอคังเช ถ่านไฟฉาย 1 ก้อนหรือ 1 เซลล์มีความต่างศักย์ประมาณ 1.5 โวลต์ ส่วนประกอบของถ่านไฟฉายและทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสอิเล็กตรอน ถ่านไ ฟฉายเมื่อใช้ไปนาน ๆ ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดน้อยลง ( ความต่างศักย์ลดลง ) เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ทำปฏิกิริยาเคมีเหลือน้อยลง ขณะเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีน้ำเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อใช้งานไปนาน ๆ ถ่านไฟฉายจะบวม เยิ้ม เปียก แสดงว่า ถ่านเสื่อมสภาพ ควรเลิกใช้ เพราะมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แมงกานีสไดออกไซด์ (NnO2) เป็นสารที่ม ีอันตราย ถ้าเข้าสู่ร่างกาย จะไปทำลายระบบประสาทของร่างกาย ภาพที่ 3 รูปแสดงส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย ที่มา : รัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์ และคณะ . สมุดเสริมความรู้ ทักษะปฏิบัติ และแบบทดสอบตามจุดประสงค์ วิทยาศาสตร์ ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 . 2543. หน้า 131. แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ เป็นคำเรียกทั่ว ๆ ไป ใช้เรียกเซลล์ไฟฟ้าที่นำมาต่อกันแบบอนุกรมตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไป เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ได้จากการนำเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วซึ่งมีความต่างศักย๋เซลล์ละ 2 โวลต์ มาต่อกันแบบอนุกรม 6 เซลล์ ได้ความต่างศักย์รวม = 6 x 2 = 12 โวลต์ • เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว (Lead Storage Cell) ส่วนประกอบ ได้แก่ แผ่นตะกั่ว แผ่นตะกั่วออกไซต์สารละลายกรดซัลฟิวริก ให้ความต่างศักย์ 2 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากแผ่นตะกั่วออกไซด์ไปยังแผ่นตะกั่ว เมื่อใช้ไปนาน ๆ จะเกิดตะกั่วซัลเฟต (PbSo4) จับที่ขั้วทั้งสอง ทำให้ไม่เกิดความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าจึงหยุดไหล แต่สามารถนำไปประจุไฟฟ้าใหม่ ก็จะได้ตะกั่ว ตะกั่วออกไซต์ และกรดซัลฟิวริก ซึ่งนำมาใช้ได้อีก การประจุไฟฟ้าให้ต่อขั้วลบเข้ากับขั้วลบ ขั้วบวกเข้ากับขั้วบวก สารตะกั่วมีอันตราย เพราะไปทำลายเม็ดโลหิตแดงและระบบประสาทของร่างกาย ดังนั้นจึงต้องระวังทั้งในกระบวนการผลิต การใช้ และไม่ควรนำไปทิ้งในที่สาธารณะ ภาพที่ 4 รูปแสดงส่วนประกอบของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว ที่มา : รัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์ และคณะ . สมุดเสริมความรู้ ทักษะปฏิบัติ และแบบทดสอบตามจุดประสงค์ วิทยาศาสตร์ ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 . 2543. หน้า 131. เซลล์แอลคาไล เซลล์เงิน เซลล์ปรอท เซลล์แอลคาไล เซลล์เงิน เซลล์ปรอท มีขนาดเล็กมาก มีรูปร่างคล้ายเม็ดกระดุม ใช้กับนาฬิกาข้อมือ หูฟัง ซึ่งใช้งานได้นานกว่าถ่านไฟฉายธรรมดา ภาพที่ 5 รูปเซลล์แอลคาไล ที่มา : รัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์ และคณะ . สมุดเสริมความรู้ ทักษะปฏิบัติ และแบบทดสอบตามจุดประสงค์ วิทยาศาสตร์ ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 . 2543. หน้า 132. เซลล์ไฟฟ้าเคมี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เซลล์ปฐมภูมิ (Primary Cell) เมื่อใช้แล้วสารเคมีจะหมดไป และเมื่อใช้กระแสไฟฟ้าหมดแล้ว ไม่สามารถนำไปประจุไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ถ่านไฟฉาย เซลล์แอลคาไล เซลล์ปรอท เซลล์เงิน เซลล์ทุติยภูมิ (Secondary Cell) เมื่อใช้กระแสไฟฟ้าหมดแล้ว สามารถนำไปประจุไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว เซลล์ไฟฟ้าแบบนิกเกิล - แคดเมียม ( นิกแคด ) กระแสไฟฟ้า มี 2 ชนิด ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current = D.C.) มีทิศทางการไหลในวงจรทิศทางเดียวตลอดเวลา เช่น กระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีทุกชนิด กระแสไฟฟ้าจากไดนาโม ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current = A.C.) ม ีทิศทางการไหลกลับไปกลับมาในวงจร เป็นกระแสไฟฟ้าที่ได้จากไดนาโมเท่านั้น การเกิดปฏิกิริยาเคมี สังเกตได้จากการเกิดฟองแก๊ส ตะกอน สารเปลี่ยนสี การเกิดความร้อน อุณหภูมิลดลง
โดย admin วันที่ 26 พ.ย. 2552 : 5:47:06 PM น. IP : 115.67.84.187 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


ความคิดเห็นที่ 1
wh0cd840829 buy viagra online
  โดย karrie@b2bmail.stream วันที่ 25 เม.ย. 2560 : 1:10:26 AM น. IP : 46.161.9.24

ความคิดเห็นที่ 2
wh0cd7836 nootropil Nolvadex ABILIFY NO RX BUY AMOXICILLIN amoxil
  โดย cesturoz@myfreeserver.download วันที่ 20 มิ.ย. 2560 : 11:05:04 AM น. IP : 46.161.9.25

ความคิดเห็นที่ 3
wh0cd985387 buy reglan online arava flovent 110 mcg inhaler trandate lamisil otc cream septilin
  โดย kwfe@youremail.top วันที่ 11 ก.ค. 2560 : 7:24:28 PM น. IP : 46.161.9.25

ความคิดเห็นที่ 4
wh0cd466695 buy cheap allopurinol buy triamterene generic suhagra robaxin vibramycin 100 mg tetracycline antibiotics diclofenac 75mg ec
  โดย ada3653@sslsmtp.download วันที่ 25 ก.ค. 2560 : 8:38:14 PM น. IP : 46.161.9.50

ความคิดเห็นที่ 5
viagra sale leeds - more viagra buy generic viagra haste viagra post
  โดย uil.herla@yandex.com วันที่ 29 ก.ค. 2560 : 11:53:12 AM น. IP : 144.76.242.3

ความคิดเห็นที่ 6
a viagrawithout prescription viagra super active plus generic viagra viagra tabletten kosten
  โดย holl.kee@yandex.com วันที่ 30 ก.ค. 2560 : 4:56:32 PM น. IP : 144.76.242.3

ความคิดเห็นที่ 7
viagra 45 viagra generic viagra generic shoppers viagra
  โดย holl.kee@yandex.com วันที่ 31 ก.ค. 2560 : 5:59:06 AM น. IP : 144.76.242.3

ความคิดเห็นที่ 8
man overdoses on viagra cheap viagra cheap viagra buy viagra north london
  โดย gei.voloas@yandex.com วันที่ 31 ก.ค. 2560 : 3:52:26 PM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 9
vision and cialis buy cialis online cheap cialis online quanto costa cialis generico
  โดย kio.joe@yandex.com วันที่ 31 ก.ค. 2560 : 3:56:57 PM น. IP : 144.76.242.2

ความคิดเห็นที่ 10
achat cialis au canada http://gencialishs.com/ - cheap cialis buy cialis online look there buy online cialis
  โดย valery.cial@yandex.com วันที่ 31 ก.ค. 2560 : 5:34:19 PM น. IP : 178.162.209.148

ความคิดเห็นที่ 11
canada viagra over the counter http://viagragensl.com/ - viagra online viagra online precios de viagra en nz
  โดย vgen.via2017@yandex.com วันที่ 31 ก.ค. 2560 : 5:55:54 PM น. IP : 178.162.209.148

ความคิดเห็นที่ 12
viagra und bluthochdruck sildenafil online sildenafil citrate fake sites viagra
  โดย gei.voloas@yandex.com วันที่ 01 ส.ค. 2560 : 1:17:42 AM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 13
viagra troyes cheap viagra cheap viagra erfahrung viagra generika
  โดย gei.voloas@yandex.com วันที่ 01 ส.ค. 2560 : 5:01:54 AM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 14
ou acheter viagra france http://viagragensl.com/ - generic viagra online cheap viagra viagra preiswert billig
  โดย vgen.via2017@yandex.com วันที่ 01 ส.ค. 2560 : 9:15:23 AM น. IP : 178.162.209.148

ความคิดเห็นที่ 15
online viagra fourms sildenafil online viagra viagra a vendre suisse
  โดย gei.voloas@yandex.com วันที่ 01 ส.ค. 2560 : 11:04:34 AM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 16
viagra online kaufen express buy generic viagra viagra online pharmacy buy brand viagra lowest price
  โดย gei.voloas@yandex.com วันที่ 01 ส.ค. 2560 : 2:42:12 PM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 17
viagra pill cheap generic viagra online viagra online pharmacy price viagra in helsinki
  โดย gei.voloas@yandex.com วันที่ 02 ส.ค. 2560 : 2:44:41 PM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 18
tadalafil cialis prices http://cialisuyonline.com/ - buy cialis cialis online buy cialis bali
  โดย volodim.tortr@yandex.com วันที่ 02 ส.ค. 2560 : 6:22:45 PM น. IP : 178.162.209.148

ความคิดเห็นที่ 19
fuck with man take viagra http://viagraonlineascheap.com/ - viagra cheap cheap viagra price of viagra 100mg at boots
  โดย remo.poi@yandex.com วันที่ 02 ส.ค. 2560 : 6:49:01 PM น. IP : 144.76.132.65

ความคิดเห็นที่ 20
viagra pharmacy coupon http://viagraonlineascheap.com/ - cheap viagra buy viagra online viagra samples in australia
  โดย remo.poi@yandex.com วันที่ 02 ส.ค. 2560 : 8:40:51 PM น. IP : 144.76.132.65

ความคิดเห็นที่ 21
is 150 mg viagra too much generic viagra cheap viagra nome generico del viagra
  โดย joli.leo@yandex.com วันที่ 02 ส.ค. 2560 : 9:11:44 PM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 22
best on line cialis mastercard http://cialisuyonline.com/ - online cialis cheap cialis cialis 50mg cena
  โดย volodim.tortr@yandex.com วันที่ 03 ส.ค. 2560 : 5:13:09 AM น. IP : 178.162.209.148

ความคิดเห็นที่ 23
look there viagra uk sale buy viagra buy viagra online i use it viagra buy uk 50mg
  โดย joli.leo@yandex.com วันที่ 03 ส.ค. 2560 : 7:51:02 AM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 24
much does 100mg viagra cost http://buyviagraiuonline.com/ - buy viagra online viagra how to get viagra
  โดย goll.keo@yandex.com วันที่ 03 ส.ค. 2560 : 6:06:25 PM น. IP : 144.76.132.66

ความคิดเห็นที่ 25
viagra 150 mg pills online viagra buy viagra online viagra american express
  โดย joli.leo@yandex.com วันที่ 03 ส.ค. 2560 : 6:39:38 PM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 26
generic cialis tadalafil ebay http://cialisuyonline.com/ - cialis online online cialis acheter du cialis en pharmaci
  โดย volodim.tortr@yandex.com วันที่ 03 ส.ค. 2560 : 7:52:03 PM น. IP : 178.162.209.148

ความคิดเห็นที่ 27
cialis generic vs brand http://cialisuyonline.com/ - online cialis cialis generic generic cialis super active.
  โดย volodim.tortr@yandex.com วันที่ 04 ส.ค. 2560 : 4:54:05 AM น. IP : 178.162.209.148

ความคิดเห็นที่ 28
easy to buy viagra in lima viagra viagra cheap discount viagra pills
  โดย joli.leo@yandex.com วันที่ 04 ส.ค. 2560 : 5:05:07 AM น. IP : 144.76.243.137

ความคิดเห็นที่ 29
shall i take viagra medicine http://buyviagraiuonline.com/ - cheap viagra viagra canadian viagra fast delivery
  โดย goll.keo@yandex.com วันที่ 04 ส.ค. 2560 : 6:03:58 AM น. IP : 144.76.132.66

ความคิดเห็นที่ 30
brand cialis best prices http://cheapopcialisonline.com/ - cialis cialis cheap comprar cialis fabrica
  โดย gio.olio@yandex.com วันที่ 04 ส.ค. 2560 : 4:47:12 PM น. IP : 144.76.132.66

ความคิดเห็นที่ 31
order cialis with mastercard cheap cialis online cialis schweiz cialis
  โดย greg.fo@yandex.com วันที่ 04 ส.ค. 2560 : 5:33:42 PM น. IP : 144.76.242.1

ความคิดเห็นที่ 32
generic to viagra http://buycheapviagralk.com/ - order viagra generic viagra online die besten viagra pillen.
  โดย olis.refol@yandex.com วันที่ 04 ส.ค. 2560 : 10:11:02 PM น. IP : 185.17.184.201

ความคิดเห็นที่ 33
follow link next day viagra buy viagra online online viagra viagra review board
  โดย colin.lion@yandex.com วันที่ 04 ส.ค. 2560 : 11:56:31 PM น. IP : 144.76.243.138

ความคิดเห็นที่ 34
cheap cialis buy cheap cialis buy cheap cialis cialis 20 mg en mexico
  โดย greg.fo@yandex.com วันที่ 05 ส.ค. 2560 : 3:59:48 AM น. IP : 144.76.242.1

ความคิดเห็นที่ 35
cialis 20mg prices uk cialis cialis generic cialis online store india
  โดย greg.fo@yandex.com วันที่ 05 ส.ค. 2560 : 5:28:55 AM น. IP : 144.76.242.1

ความคิดเห็นที่ 36
the best site cialis legal http://cheapopcialisonline.com/ - cialis buy cialis cheapest cialis online
  โดย gio.olio@yandex.com วันที่ 05 ส.ค. 2560 : 6:56:12 AM น. IP : 144.76.132.66

ความคิดเห็นที่ 37
viagra shops in birmingham generic viagra viagra online get best results viagra
  โดย colin.lion@yandex.com วันที่ 05 ส.ค. 2560 : 10:47:53 AM น. IP : 144.76.243.138

ความคิดเห็นที่ 38
just try! info viagra http://buycheapviagralk.com/ - generic viagra online viagra online max viagra dose
  โดย olis.refol@yandex.com วันที่ 05 ส.ค. 2560 : 12:01:09 PM น. IP : 185.17.184.201

ความคิดเห็นที่ 39
cialis online store india buy cialis cheap cialis cialis profesional generico
  โดย greg.fo@yandex.com วันที่ 05 ส.ค. 2560 : 4:47:46 PM น. IP : 144.76.242.1

ความคิดเห็นที่ 40
pharmacie cialis viagra http://buycheapviagralk.com/ - buy generic viagra buy viagra online what do viagra do for men.
  โดย olis.refol@yandex.com วันที่ 05 ส.ค. 2560 : 6:51:04 PM น. IP : 185.17.184.201

ความคิดเห็นที่ 41
cialis y circulacion periferic http://cheapopcialisonline.com/ - cheap cialis cheap cialis cialis and generic cialis
  โดย gio.olio@yandex.com วันที่ 05 ส.ค. 2560 : 7:24:31 PM น. IP : 144.76.132.66

ความคิดเห็นที่ 42
site achat cialis online cialis generic cialis efectos del cialis en la mujer
  โดย gio.olio@yandex.com วันที่ 05 ส.ค. 2560 : 10:13:16 PM น. IP : 144.76.132.66

ความคิดเห็นที่ 43
cialis 100mg from chin online cialis buy cialis price of cialis jelly
  โดย greg.fo@yandex.com วันที่ 06 ส.ค. 2560 : 3:21:03 AM น. IP : 144.76.242.1

ความคิดเห็นที่ 44
buyind viagra from singapore http://buycheapviagralk.com/ - buy viagra online buy generic viagra tienda online viagra
  โดย olis.refol@yandex.com วันที่ 06 ส.ค. 2560 : 8:40:28 AM น. IP : 185.17.184.201

ความคิดเห็นที่ 45
efectos del cialis en la mujer http://cheapopcialisonline.com/ - online cialis cialis cheap try it brand cialis
  โดย gio.olio@yandex.com วันที่ 06 ส.ค. 2560 : 9:27:07 AM น. IP : 144.76.132.66

ความคิดเห็นที่ 46
overnight cialis generic online cialis cheap cialis the best place cialis capsules
  โดย gio.olio@yandex.com วันที่ 06 ส.ค. 2560 : 1:06:35 PM น. IP : 144.76.132.66

ความคิดเห็นที่ 47
can i double the 5 mg cialis cheap cialis online cheap cialis online costa cialis
  โดย greg.fo@yandex.com วันที่ 06 ส.ค. 2560 : 1:49:19 PM น. IP : 144.76.242.1

ความคิดเห็นที่ 48
try it cialis medication http://canadiangcialisonline.com/ - canadian cialis tadalafil online cialis y prostat
  โดย gravova.yuliya@mail.ru วันที่ 07 ส.ค. 2560 : 8:10:20 PM น. IP : 185.17.184.201

ความคิดเห็นที่ 49
female taking cialis http://canadiangcialisonline.com/ - online cialis canadian cialis usefull link cheap cialis soft
  โดย gravova.yuliya@mail.ru วันที่ 08 ส.ค. 2560 : 10:35:21 AM น. IP : 185.17.184.201

ความคิดเห็นที่ 50
bestpricecialis http://canadiangcialisonline.com/ - tadalafil online cialis cost of 20 mg cialis
  โดย gravova.yuliya@mail.ru วันที่ 09 ส.ค. 2560 : 7:01:50 AM น. IP : 185.17.184.201

หน้าที่ 1 2 3

 
แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ
คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 150 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
ต้องการรูปภาพอื่น
 
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com