แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
กลับไปหน้าแรก

         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

             &n bsp;                       &n bsp;            -------------------------------------------

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา  โดยกำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2561 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 22 ตุลาคม 2561  นั้น

             &n bsp;     บัดนี้ การรับสมัคร ฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ

     1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

001

นางสาวปิยะวรรณ  พิมพันธ์

มีสิทธิเข้าสอบ

   

 

 

     2) ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

001

นางสาวปาณิศา  ปลอดใจดี

มีสิทธิเข้าสอบ

002

นางสาวน้ำฝน  ชำนาญแป้น

มีสิทธิเข้าสอบ

003

นางสาวอติยา  พิศอ่อน

มีสิทธิเข้าสอบ

004

นางสาวพิมพิชา  รอดทองสุข

มีสิทธิเข้าสอบ

005

นางสาวรัชนี  คงแก้ว

มีสิทธิเข้าสอบ

    

 

       

3) ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

001

นายสิรวิชญ์  อินทนู

มีสิทธิเข้าสอบ

 

    

4) ตำแหน่ง  นักการ สังกัด สำนักงานปลัด

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

001

นายณรงค์  วันทอง

มีสิทธิเข้าสอบ

  

  

  *  หมายเหตุ  การตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศฯ เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.

          โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ข้างต้นเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (เข้าสอบ) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

1) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่  25 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 13. 30 น.   – 16.30 น.

2) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) และตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ ตำแหน่ง นักการ สังกัดสำนักงานปลัด เข้ารับการสรรหาวิธีการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่  25 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 13. 30 น.   – 16.30 น.

3) ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาค ก. และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะกำหนดวัน เวลาการสรรหาฯ ภาค ค. พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคข)

 4) ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ทุกตำแหน่ง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 จะเรียงตามลำดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ถึงต่ำสุด ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาสะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้าหากมีการสอบอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก      

หลักเกณฑ์การสอบ

1. ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. ให้นำบัตรประจำตัวสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ

3. อนุญาตให้นำปากกาน้ำเงิน และหมึกลบคำผิด เข้าห้องสอบเท่านั้น ห้ามนำสัมภาระ  โทรศัพท์และอุปกรณ์ใด ๆ เข้าห้องสอบ เด็ดขาด

4. หากมาหลังเวลาทำการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

5. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาทำการสอบ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย

6. ห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบ

7. กรณีผู้สมัครสอบนำของมีค่ามาแล้วสูญหาย องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบกำหนด

ทั้งนี้ในการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะทำกา รตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งหากพบว่าผู้สมัครสอบที่สอบได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนต ำบลควนหนองหงษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนอง หงษ์  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่  2 ตุลาคม 2561 จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศฯ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  22 ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕61


โดย เจ้าหน้าที่ อบต. (ติดต่อ 075 466245) วันที่ 22 ต.ค. 2561 : 3:01:42 PM น. IP : 125.24.120.179 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 100 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com