แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
กลับไปหน้าแรก

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

เรื่อง  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

             &n bsp;            &nbs p;                             -----------------------------

             &n bsp;     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง  5 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฯ ลงวันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2561  โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  9 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และได้ทำการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 25 และวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  นั้น

             &n bsp;     บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) วันที่ 8 ธันวาคม 2559 หมวด 4  จึงประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์กา รบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

                   &n bsp; 1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

001

นางสาวปิยะวรรณ  พิมพันธ์

 

 

   2. พนักงานจ้างทั่วไป

                    1) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัด  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

001

นางสาวปาณิศา  ปลอดใจดี

 

2

002

นางสาวน้ำฝน  ชำนาญแป้น

 

3

003

นางสาวอติยา  พิศอ่อน

 

4

005

นางสาวรัชนี  คงแก้ว

 

 

 

 

 

                      2) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  สังกัด  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

001

นายสิรวิชญ์  อินทนู

 

 

               

                     3) ตำแหน่ง นักการ  สังกัด  สำนักงานปลัด

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

001

นายณรงค์  วันทอง

 

 

 

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

             &n bsp;     องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้มีกำหนด 1 ปี  นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

 

             &n bsp;      การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

             &n bsp;     ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

             &n bsp;       (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

                  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่องค์การบริหา รส่วนตำบลควนหนองหงษ์ กำหนด

             &n bsp;       (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา จ้าง

             &n bsp;       (4) พ้นกำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

             &n bsp;       (5) มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้

             &n bsp;       (6) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่าง อื่น

 

             &n bsp;      การบรรจุและแต่งตั้ง

                    องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้        

         1. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามตำแหน่งที่สอบได้ โดยได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

         2. กรณีผู้สอบได้และถึงลำดับที่ที่ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าใน ประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

         3. ผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็นผู้ค้ำประกัน

         4. องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป มาทำสัญญาจ้างและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

         5. ในวันทำสัญญาจ้าง ผู้ซึ่งได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศ ฯ   

         6. หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ตรวจสอบ พบภายหลัง ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ การจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

             &n bsp;                  &n bsp;         ประกาศ  ณ วันที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ.  2561

 


โดย sakhon (ติดต่อ 075 466245) วันที่ 30 ต.ค. 2561 : 2:22:22 PM น. IP : 1.0.159.191 แจ้งลบหัวข้อกระทู้
พบภาพ เนื้อหาไม่เหมาะสม กดแจ้งที่นี่  


แสดงความคิดเห็น
จาก
E-mail
รูปภาพประกอบ

คุณไม่ใช่สมาชิก ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ สมัครสมาชิก | ล็อกอินเข้าระบบ
รูปภาพ (.jpg,.jpeg,.gif,.png) ขนาดไม่เกิน 100 Kb อื่นๆ (.pdf) ขนาดไม่เกิน 150 Kb
รายละเอียด
Security Code
ต้องการรูปภาพอื่น

หากคุณเปิดกระทู้หลายหน้า ควรคลิก "ต้องการรูปภาพอื่น" อีกครั้ง
แจกฟรีเว็บบอร์ดสำเร็จรูป www.meeboard.com