ยินดีต้อนรับ
กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน
01-ทั่วไป/ภายในสำนักงาน 02-สารบาญหนังสือเวียน 03-กำหนดการประชุม/กิจกรรม 04-ขออนุญาต/ขออนุมัติ/ภายใน
05-รายงานการประชุม 05-ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 06-สรุปรายงานที่นำเสนอของสนง. 07-การจัดการความรู้ KM
08-รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 10-อื่น ๆ ที่อยากบอกให้โลกรู้ 11-คำสั่ง แต่งตั้ง
ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 837 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมประมงเป็นผู้รับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 20 เม.ย. 2559 : 12:39:58 PM น.
273 / 0
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ำ และการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 20 เม.ย. 2559 : 12:31:06 PM น.
251 / 0
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ (วาระพิเศษ)
โดย ดวงเดือน เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 3:16:37 PM น.
252 / 0
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดย ดวงเดือน เมื่อ 28 มี.ค. 2559 : 12:24:17 PM น.
274 / 0
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 28 มี.ค. 2559 : 12:22:46 PM น.
276 / 0
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดคำนวณราคากลางงานก่อนสร้างที่เกี่ยวข้องกับคำน้ำมันเพื่มเติม
โดย ดวงเดือน เมื่อ 24 ก.พ. 2559 : 1:55:39 PM น.
285 / 0
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีปลาในกระชังตาย
โดย ดวงเดือน เมื่อ 23 ก.พ. 2559 : 3:40:31 PM น.
292 / 1 ดวงเดือน
23 ก.พ. 2559 : 15:41:08 น.
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
โดย ดวงเดือน เมื่อ 18 ม.ค. 2559 : 11:49:13 AM น.
250 / 0
ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 18 ม.ค. 2559 : 11:45:23 AM น.
267 / 0
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 4ทับ2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 : 3:54:13 PM น.
314 / 0
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม
โดย ดวงเดือน เมื่อ 04 ธ.ค. 2558 : 11:00:56 AM น.
321 / 0
งบประมาณรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณ๊ฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย ดวงเดือน เมื่อ 26 พ.ย. 2558 : 4:23:41 PM น.
312 / 0
การปรับปรุงกฏบัตรการตรวจสอบภายใน กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 พ.ย. 2558 : 10:30:18 AM น.
370 / 0
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2559
โดย ดวงเดือน เมื่อ 30 ต.ค. 2558 : 11:16:33 AM น.
340 / 0
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 29 ต.ค. 2558 : 10:56:36 AM น.
329 / 0
การตรวจสอบโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่อง อุทยานไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
โดย ดวงเดือน เมื่อ 29 ต.ค. 2558 : 10:44:16 AM น.
330 / 1 ดวงเดือน
29 ต.ค. 2558 : 10:53:17 น.
การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
โดย ดวงเดือน เมื่อ 29 ต.ค. 2558 : 10:41:56 AM น.
226 / 1 ดวงเดือน
29 ต.ค. 2558 : 10:46:32 น.
กรมประมงส่งสำเนาหนังสือเวียน มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติจำนวน 4 เรื่อง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 29 ต.ค. 2558 : 10:39:24 AM น.
305 / 0
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำธรรมชาติ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 09 ต.ค. 2558 : 2:53:47 PM น.
416 / 0
แจ้งหนังสือเวียน 8 เรื่อง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 25 ก.ย. 2558 : 2:05:45 PM น.
312 / 0
การให้บริการของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดวงเดือน เมื่อ 24 ก.ย. 2558 : 3:18:17 PM น.
387 / 0
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
โดย ดวงเดือน เมื่อ 21 ก.ย. 2558 : 2:00:16 PM น.
353 / 0
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
โดย ดวงเดือน เมื่อ 17 ก.ย. 2558 : 11:22:26 AM น.
359 / 0
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่ง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 16 ก.ย. 2558 : 12:21:26 PM น.
308 / 0
ผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนและติดตามงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โดย ดวงเดือน เมื่อ 20 ส.ค. 2558 : 4:01:35 PM น.
390 / 0
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 06 ส.ค. 2558 : 2:15:24 PM น.
1017 / 0
การใช้อำนาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557
โดย ดวงเดือน เมื่อ 05 ส.ค. 2558 : 1:00:28 PM น.
374 / 0
การเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 04 ส.ค. 2558 : 1:51:33 PM น.
397 / 8 ดวงเดือน
04 ส.ค. 2558 : 13:55:53 น.
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย ดวงเดือน เมื่อ 04 ส.ค. 2558 : 1:39:55 PM น.
403 / 0
การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โดย ดวงเดือน เมื่อ 04 ส.ค. 2558 : 1:38:37 PM น.
591 / 0
การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว 4161
โดย ดวงเดือน เมื่อ 04 ส.ค. 2558 : 1:37:41 PM น.
442 / 0
ความหมายของมาตรา 5(4) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 20 ก.ค. 2558 : 4:07:18 PM น.
759 / 8 ดวงเดือน
20 ก.ค. 2558 : 16:14:49 น.
ขอแจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย ดวงเดือน เมื่อ 17 ก.ค. 2558 : 11:29:18 AM น.
609 / 0
แบบคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพและบำเหน็จลูกจ้าง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 15 ก.ค. 2558 : 11:10:36 AM น.
641 / 0
ผลสรุปการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีเกษตรกร
โดย ดวงเดือน เมื่อ 15 ก.ค. 2558 : 11:08:43 AM น.
597 / 0
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมประมง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 15 ก.ค. 2558 : 11:06:40 AM น.
633 / 0
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกา
โดย ดวงเดือน เมื่อ 13 ก.ค. 2558 : 10:04:02 AM น.
449 / 0
ตัวชี้วัด58-ความสำเร็จของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ Smart Farmer
โดย ดวงเดือน เมื่อ 03 ก.ค. 2558 : 3:46:30 PM น.
536 / 0
ตัวชี้วัด58-การสำรวจและประเมินแหล่งปลาหน้าวัด
โดย ดวงเดือน เมื่อ 03 ก.ค. 2558 : 3:27:55 PM น.
604 / 0
ตัวชี้วัด 2558 การเผยแพร่ข้อมูลสัตว์น้ำประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดย ดวงเดือน เมื่อ 03 ก.ค. 2558 : 3:24:31 PM น.
557 / 0
ตัวชี้วัด 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 03 ก.ค. 2558 : 3:23:43 PM น.
757 / 0
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯในวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 02 ก.ค. 2558 : 4:26:47 PM น.
657 / 0
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีลว.58
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:57:01 PM น.
513 / 0
การออหน่วยบำบัดทึกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตดิตถ์ประจำเดือน ก.ค.58
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:43:44 PM น.
551 / 0
หนังสือเวียนเพื่อทราบจำนวน 5 เรื่อง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:37:45 PM น.
594 / 0
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:34:01 PM น.
596 / 0
โครงการหน่วยงานราชการพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:33:15 PM น.
551 / 0
ขอส่งสำเนาประกาศกรมประมงเรื่องรายงานผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเดื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:32:02 PM น.
474 / 0
ขอส่งตัวชี้วัดการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ถูกต้อง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:31:21 PM น.
616 / 0
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาด
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:30:43 PM น.
569 / 0
ขอแจ้งเพิ่มเติม เลขที่หนังสือ อต 0017 (ปั่นจักรยานเพื่อแม่)
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:29:16 PM น.
544 / 0
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีพุทศักราช 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:28:42 PM น.
676 / 0
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:27:49 PM น.
525 / 0
การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มดีจังหวัด Sme procincial champions
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:27:10 PM น.
568 / 0
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
โดย ดวงเดือน เมื่อ 01 ก.ค. 2558 : 3:22:50 PM น.
563 / 0
แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พค.2558 มาเพื่อโปรดทราบ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 25 มิ.ย. 2558 : 11:02:11 AM น.
283 / 0
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike fof Mom ปั่นเพื่อแม่
โดย ดวงเดือน เมื่อ 25 มิ.ย. 2558 : 10:10:32 AM น.
582 / 0
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 4:00:11 PM น.
581 / 0
สรุปสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 3:58:21 PM น.
660 / 0
คำขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 3:48:12 PM น.
497 / 0
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระต้น กษ.
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:50:32 PM น.
461 / 0
ขอให้ตรวจสอบปรับปรุงรยการกิจกรรมย่อยในระบบ Gfmis
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:49:50 PM น.
517 / 0
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ58
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:49:11 PM น.
555 / 0
การดำเนินงานโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชานในขนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:48:02 PM น.
551 / 0
ขอแจ้งรายชื่อกระบวนงานที่สำคัญสำนักงานประมงจังหวัดจะต้องจัดทำคู่มือประชาชนและอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติเยแพร่จากสำนักงาน ก.พ.ร.
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:46:38 PM น.
591 / 0
การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:46:06 PM น.
399 / 0
ผลประชุมคณะรัฐมนตรี 10 มิย.58
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:45:13 PM น.
640 / 0
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:44:26 PM น.
559 / 0
แก้ไขบัญชีแนบท้ายการจัดทำข้อมูลจังหวัดสนับสนุนเพิ่มเติม
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:42:59 PM น.
473 / 0
การปรับโครงการสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:42:30 PM น.
531 / 0
การจัดทำข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:42:00 PM น.
1098 / 0
ผลประชุมการขับเคคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลปี 2558 ครึ่งปีหลัง (ไตรมาส 3 และ 4)
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:40:32 PM น.
570 / 0
เร่งรัดการดำเนินงานลดและคัดแยกขยะข้อมูลฝอยในสถานที่ราชการโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:39:05 PM น.
625 / 0
แนวทางปฏิบัติและมอบอำนาจในการตรวจคู่มือในระบบ (Reviewer)สำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:38:02 PM น.
470 / 0
ขอเชิญร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:37:28 PM น.
600 / 0
โครงการฝฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-gp ระยะที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:31:31 PM น.
608 / 0
ขอสนับสนุนนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร นบก. รุ่นที่ 70 (จ.อุตรดิตถ์)
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:30:58 PM น.
438 / 0
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ลว.2 มิ.ย.58
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:25:25 PM น.
514 / 0
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ อต. 17.2ทับว7526ลว.2 มิ.ย.58
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:24:37 PM น.
492 / 0
ขอชี้แจงประเด็นการรายงานสถานการณ์ปลาในแม่น้ำป่าสักตายจำนวนมาก
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:23:16 PM น.
566 / 0
การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิ.ย. 58
โดย ดวงเดือน เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 : 2:21:31 PM น.
431 / 0
วาระการประชุม 1/2557
โดย ดวงเดือน เมื่อ 04 มิ.ย. 2558 : 3:28:10 PM น.
611 / 0
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
โดย ดวงเดือน เมื่อ 02 มิ.ย. 2558 : 11:43:37 AM น.
529 / 0
การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น ประจำปี 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 02 มิ.ย. 2558 : 11:25:27 AM น.
481 / 0
แจ้งเวียน
โดย ดวงเดือน เมื่อ 02 มิ.ย. 2558 : 11:18:22 AM น.
465 / 0
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อขอปรับระดับให้สูงขึ้น
โดย ดวงเดือน เมื่อ 29 พ.ค. 2558 : 2:41:37 PM น.
241 / 0
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
โดย ดวงเดือน เมื่อ 29 พ.ค. 2558 : 2:40:56 PM น.
526 / 0
การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
โดย ดวงเดือน เมื่อ 27 พ.ค. 2558 : 2:25:58 PM น.
574 / 0
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือนแรก (1ต.ค.57-31 มี.ค.58)
โดย ดวงเดือน เมื่อ 27 พ.ค. 2558 : 2:25:11 PM น.
610 / 0
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
โดย ดวงเดือน เมื่อ 27 พ.ค. 2558 : 2:24:29 PM น.
575 / 0
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 27 พ.ค. 2558 : 2:21:28 PM น.
636 / 0
การจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 27 พ.ค. 2558 : 2:18:11 PM น.
492 / 0
ขอส่งรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย ดวงเดือน เมื่อ 21 พ.ค. 2558 : 4:34:58 PM น.
566 / 0
การใช้พื้นที่ผิวจราจรในการจัดงานพิธีตักบาตรพระ 1111 รูป
โดย ดวงเดือน เมื่อ 21 พ.ค. 2558 : 4:34:23 PM น.
556 / 0
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดย ดวงเดือน เมื่อ 21 พ.ค. 2558 : 4:31:32 PM น.
548 / 0
ขออนุมัติโครงการประมงอาสาดีเด่นปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 ฉบับ
โดย ดวงเดือน เมื่อ 21 พ.ค. 2558 : 4:28:59 PM น.
529 / 0
ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง
โดย ดวงเดือน เมื่อ 21 พ.ค. 2558 : 4:28:26 PM น.
403 / 0
ขอส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
โดย ดวงเดือน เมื่อ 21 พ.ค. 2558 : 4:27:49 PM น.
624 / 0
ข้อมูลผู้เพราะเลี้ยงกุ้งขาว
โดย ดวงเดือน เมื่อ 21 พ.ค. 2558 : 4:27:12 PM น.
590 / 0
การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMISเดือนเมษายน 2558
โดย ดวงเดือน เมื่อ 21 พ.ค. 2558 : 4:26:22 PM น.
1682 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


แผนที่เว็บไซต์ Sitemap