เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "

กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน

กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา


ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 166 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ว่าด้วย คำถาม ตาม วรรคท้าย ข้อ 8 แห่ง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16  มิถุนายน 2552 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 19 พ.ค. 2560 : 7:19:10 AM น. 266411 / 24 j.al.a.p.an.i.c.a.rag.ua.@gmail.com
23 ก.ค. 2564 : 8:57:04 น.
ประเด็นการมีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบรายได้ฯ จาก พนักงานจ้างตามภารกิจ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 18 พ.ค. 2560 : 10:17:21 PM น. 277240 / 435 trinymn@rvmail.xyz
24 ก.ค. 2564 : 16:52:25 น.
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  : ความคิดเห็นส่วนตัว Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ต.ค. 2559 : 10:41:14 AM น. 62314 / 6720 trinymn@rvmail.xyz
24 ก.ค. 2564 : 13:07:01 น.
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / ผดด. Update   โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2559 : 2:49:56 PM น. 302829 / 70061 leadfree02@mail.com
25 ก.ค. 2564 : 22:36:53 น.
โครงการ / กิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 30 ก.ย. 2559 : 3:57:59 PM น. 175850 / 15595 phillipsariannays95412@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 20:20:37 น.
มาตรการรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมทักษะชีวิต และความพร้อมของพัฒนาการสมวัย Update   โดย jamesRFT เมื่อ 30 ก.ย. 2559 : 12:57:48 PM น. 161521 / 907 ja.lapa.ni.c.ar.a.g.u.a.@gmail.com
23 ก.ค. 2564 : 16:10:12 น.
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ( สนับสนุน ศพด.) งวดที่ 5 ( กันยายน 2559) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 11:06:09 PM น. 51083 / 8595 uncoedatax73@mail.com
25 ก.ค. 2564 : 21:04:33 น.
รายงานความต้องการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 7:18:26 AM น. 62583 / 6917 j.ala.p.an.icarag.u.a@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 18:38:39 น.
ตารางสรุปผลการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย ( บ้านทานวิชาการ  59 ) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 12:01:28 AM น. 40968 / 112 ra.d.ikwa.m.o.k.u.r.ii@gmail.com
21 ก.ค. 2564 : 19:46:17 น.
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 9:28:39 PM น. 34978 / 6552 j.a.la.pan.i.c.aragu.a@gmail.com
24 ก.ค. 2564 : 17:18:13 น.
ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ร้อยละ 70 ) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 9:14:38 PM น. 51138 / 575 j.a.la.pan.i.ca.rag.ua.@gmail.com
20 ก.ค. 2564 : 17:35:04 น.
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( กองการศึกษาฯ อบต.บ้านทาน ) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 8:26:40 PM น. 161739 / 6533 j.a.lapani.c.ar.ag.ua@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 16:32:35 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดสรรในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐   โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 6:48:25 PM น. 41029 / 6803 j.a.la.pa.nica.rag.u.a@gmail.com
11 ก.ค. 2564 : 3:58:11 น.
ตัวอย่าง ร่าง หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน   โดย jamesRFT เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 12:59:24 PM น. 121879 / 1333 jalapa.n.icara.g.ua.@gmail.com
11 ก.ค. 2564 : 12:30:19 น.
ร่าง สาระเนื้อหา ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ว่าด้วย การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 6:48:56 AM น. 121912 / 6881 j.a.l.a.p.ani.c.arag.ua@gmail.com
24 ก.ค. 2564 : 17:48:35 น.
ตัวอย่างหนังสือขอความนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร   โดย jamesRFT เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 2:34:11 PM น. 318252 / 0
การประชุม คณะผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 11:18:15 PM น. 241700 / 12035 j.alap.anic.aragua@gmail.com
23 ก.ค. 2564 : 14:31:58 น.
ตัวอย่าง รายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  ( 2560 - 2562 ) ล่าสุด Update   โดย jamesRFT เมื่อ 24 พ.ค. 2559 : 11:09:35 PM น. 163318 / 15644 jal.ap.a.n.ica.ra.g.ua.@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 16:45:35 น.
ตัวอย่างหนังสือภายนอกสำรวจระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ( School information System : SIS ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   โดย jamesRFT เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 4:18:00 PM น. 138024 / 26 j.ala.p.a.nica.r.a.g.u.a.@gmail.com
18 ก.ค. 2564 : 21:40:34 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดสรรในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 3:17:34 PM น. 172692 / 1507 dottie@outlook.com
25 ก.ค. 2564 : 22:12:50 น.
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Update   โดย jamesRFT เมื่อ 02 พ.ค. 2559 : 12:19:30 AM น. 100443 / 1951 jal.ap.a.n.i.carag.ua@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 17:55:58 น.
ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   โดย jamesRFT เมื่อ 24 เม.ย. 2559 : 10:54:39 AM น. 122729 / 743 j.a.l.ap.a.n.i.c.arag.ua@gmail.com
17 ก.ค. 2564 : 6:10:00 น.
ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศพด. อบต.บ้านทาน   โดย jamesRFT เมื่อ 22 เม.ย. 2559 : 11:25:43 AM น. 770486 / 1003 ftsriPlemirritymmexy@gmail.com
07 มิ.ย. 2564 : 15:08:15 น.
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ อปท. ตาม ว 1316 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 22 เม.ย. 2559 : 7:41:14 AM น. 242728 / 5205 radik.wamokur.i.i@gmail.com
21 ก.ค. 2564 : 6:21:08 น.
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ( School Information System : SIS ) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 21 เม.ย. 2559 : 9:31:37 PM น. 318885 / 2623 jala.p.anic.ara.gua.@gmail.com
24 ก.ค. 2564 : 16:51:57 น.
ตัวอย่าง หนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศพด. Update   โดย jamesRFT เมื่อ 21 เม.ย. 2559 : 11:07:45 AM น. 274936 / 1750 j.alapan.i.c.ara.g.u.a.@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 21:09:24 น.
ตัวอย่าง แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 21 เม.ย. 2559 : 7:28:22 AM น. 770560 / 37 jalapa.ni.c.a.r.a.gua@gmail.com
23 ก.ค. 2564 : 16:41:45 น.
ตัวอย่าง โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลบ้านทาน ประจำปี ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 10 เม.ย. 2559 : 12:33:36 AM น. 275194 / 5093 2sdewew4456@gmail.com
23 ก.ค. 2564 : 9:21:40 น.
ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน หนังสือ วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย Update   โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 3:03:27 PM น. 287171 / 1919 jalapani.ca.ragua@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 20:20:26 น.
แบบสำรวจปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา Update   โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 2:41:54 PM น. 216837 / 7492 j.a.l.apanic.a.ra.gu.a@gmail.com
24 ก.ค. 2564 : 23:08:45 น.
รายงานความต้องการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน Update   โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 2:19:38 PM น. 401934 / 5982 j.al.apanic.ara.g.u.a@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 22:43:18 น.
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ ว 2306 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เกี่ยวกับ การจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) รายหัวละ 700 บาท งวดที่ 1 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 11:46:49 AM น. 408557 / 25103 j.a.l.ap.a.n.ic.a.ra.gu.a.@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 22:04:40 น.
แบบสำรวจปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชืงคุณภาพ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 06 เม.ย. 2559 : 7:44:22 AM น. 243083 / 7711 ja.l.a.pa.nic.aragu.a.@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 19:05:26 น.
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าสถานศึกษา / หัวหน้า จนท.พัสดุ / หัวหน้าหน่วยงานคลัง (กรณีมีข้าราชการโอน(ย้าย)   โดย jamesRFT เมื่อ 05 เม.ย. 2559 : 2:29:44 AM น. 52237 / 684 mdlwtPlemirritymmexy@gmail.com
07 มิ.ย. 2564 : 23:28:56 น.
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลพุสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 8:23:52 PM น. 217006 / 7887 ja.l.ap.anicara.gua@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 7:34:36 น.
แนวทางการเขียนโครงการจัดงานวันสงกรานต์   โดย jamesRFT เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 8:19:04 PM น. 402090 / 1430 jal.ap.a.n.i.cara.gu.a.@gmail.com
18 ก.ค. 2564 : 15:12:54 น.
ตัวอย่างโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลพุสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 8:04:40 PM น. 408793 / 9457 j.alapan.icara.g.u.a.@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 13:10:41 น.
ขออนุมัติคำสั่งมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียน (ปัจจุบัน) Update   โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 3:49:04 PM น. 52333 / 2514 j.a.l.apa.ni.c.a.ragu.a@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 22:42:47 น.
บักทึกอนุมัติการปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Update   โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 12:45:36 PM น. 123087 / 6889 j.a.l.apanica.r.a.gua@gmail.com
23 ก.ค. 2564 : 16:32:02 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ Update   โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 12:38:45 PM น. 319298 / 4207 submulfeccomcol@mail.ru
25 ก.ค. 2564 : 10:40:40 น.
ตัวอย่างการนำจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปกำหนดตัวชี้วัด เพื่อกำหนดค่าเป้าหมาย   โดย jamesRFT เมื่อ 26 มี.ค. 2559 : 11:51:10 AM น. 173708 / 3044 j.a.la.p.a.n.i.c.ar.a.g.u.a@gmail.com
13 ก.ค. 2564 : 21:10:05 น.
ตัวอย่าง รายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  ( 2559 - 2561 ) Update   โดย jamesRFT เมื่อ 25 มี.ค. 2559 : 1:00:41 AM น. 101460 / 1345 j.ala.p.a.ni.ca.rag.ua@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 22:13:42 น.
การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ( Key Performance Indicators )   โดย jamesRFT เมื่อ 24 มี.ค. 2559 : 7:43:24 AM น. 179493 / 505 jal.a.pa.nica.ra.g.ua.@gmail.com
11 ก.ค. 2564 : 4:19:09 น.
ตัวอย่าง รายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี Update   โดย jamesRFT เมื่อ 23 มี.ค. 2559 : 6:42:59 PM น. 771352 / 143271 ja.l.apa.n.i.ca.r.a.gua@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 22:03:55 น.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดย jamesRFT เมื่อ 22 มี.ค. 2559 : 4:43:46 PM น. 286059 / 430 ja.la.p.a.nicara.gu.a.@gmail.com
17 ก.ค. 2564 : 10:21:10 น.
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์  ประจำปี  2558 Update   โดย jamesRFT เมื่อ 20 มี.ค. 2559 : 9:06:37 PM น. 243309 / 2386 jal.a.p.anic.arag.u.a.@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 22:31:16 น.
ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา Update   โดย jamesRFT เมื่อ 19 มี.ค. 2559 : 9:16:21 AM น. 287870 / 460 jalapa.n.ica.r.a.g.ua@gmail.com
23 ก.ค. 2564 : 9:35:50 น.
บันทึกอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   โดย jamesRFT เมื่อ 16 มี.ค. 2559 : 9:37:52 PM น. 139481 / 305 eqlmjPlemirritymmexy@gmail.com
07 มิ.ย. 2564 : 22:54:21 น.
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ และ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี   โดย jamesRFT เมื่อ 15 มี.ค. 2559 : 4:26:53 PM น. 174007 / 538 cabeyPlemirritymmexy@gmail.com
07 มิ.ย. 2564 : 23:29:44 น.
ใบส่งรายชื่อนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลพุสวรรค์  ปี ๒๕๕๙ Update   โดย jamesRFT เมื่อ 15 มี.ค. 2559 : 11:30:45 AM น. 139606 / 2031 j.al.a.p.a.n.ica.rag.u.a@gmail.com
25 ก.ค. 2564 : 21:15:03 น.

แสดงกระทู้หน้าที่ -->
[1] 2 3 4
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด