เครือข่าย การบริหารการศึกษา อปท. จังหวัดเพชรบุรี "
กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน
กฎ กติกา มารยาท ในการแสดงความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 51 การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบรายได้ 2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การฝึกอบรม เกมการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. กิจกรรม วิทยากรจิตอาสา รักเพชรบุรี ข่าวการศึกษา
คุยกับ อ.เข็มชาติ / ทีมงาน อรุณีดอทเน็ต โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและเด็กปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรการและโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานทางพัสดุ ศพด.
ระบบงานธุรการ ศพด. และกองการศึกษา อบต.บ้านทาน ระบบงานธุรการ ศพด.และส่วนการศึกษาฯ อบต.พุสวรรค์ สาระการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา หนังสือสั่งการกรมฯ และตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา
ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 166 กระทู้
การแสดงกระทู้

แสดงกระทู้หน้าที่ -->[1] 2 3 4
 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ว่าด้วย คำถาม ตาม วรรคท้าย ข้อ 8 แห่ง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16  มิถุนายน 2552
โดย jamesRFT เมื่อ 19 พ.ค. 2560 : 7:19:10 AM น.
1537 / 0
ประเด็นการมีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบรายได้ฯ จาก พนักงานจ้างตามภารกิจ
โดย jamesRFT เมื่อ 18 พ.ค. 2560 : 10:17:21 PM น.
2037 / 0
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  : ความคิดเห็นส่วนตัว
โดย jamesRFT เมื่อ 26 ต.ค. 2559 : 10:41:14 AM น.
2242 / 1 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:49:55 น.
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / ผดด.
โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2559 : 2:49:56 PM น.
5952 / 1 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:49:49 น.
โครงการ / กิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการ
โดย jamesRFT เมื่อ 30 ก.ย. 2559 : 3:57:59 PM น.
3020 / 0
มาตรการรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมทักษะชีวิต และความพร้อมของพัฒนาการสมวัย
โดย jamesRFT เมื่อ 30 ก.ย. 2559 : 12:57:48 PM น.
3274 / 2 hai2017
13 ก.ค. 2560 : 10:22:36 น.
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ( สนับสนุน ศพด.) งวดที่ 5 ( กันยายน 2559)
โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 11:06:09 PM น.
2550 / 0
รายงานความต้องการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 7:18:26 AM น.
2511 / 1 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:49:36 น.
ตารางสรุปผลการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย ( บ้านทานวิชาการ  59 )
โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2559 : 12:01:28 AM น.
1583 / 0
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ)
โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 9:28:39 PM น.
864 / 2 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:48:58 น.
ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ร้อยละ 70 )
โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 9:14:38 PM น.
2605 / 0
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( กองการศึกษาฯ อบต.บ้านทาน )
โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 8:26:40 PM น.
3484 / 2 hai2017
13 ก.ค. 2560 : 10:13:57 น.
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดสรรในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
โดย jamesRFT เมื่อ 25 ก.ย. 2559 : 6:48:25 PM น.
1644 / 1 lee.micheal20@outlook.com
06 พ.ค. 2560 : 9:58:28 น.
ตัวอย่าง ร่าง หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
โดย jamesRFT เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 12:59:24 PM น.
5776 / 1 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:49:00 น.
ร่าง สาระเนื้อหา ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ว่าด้วย การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย jamesRFT เมื่อ 27 พ.ค. 2559 : 6:48:56 AM น.
5810 / 1 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:49:04 น.
ตัวอย่างหนังสือขอความนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
โดย jamesRFT เมื่อ 26 พ.ค. 2559 : 2:34:11 PM น.
4722 / 0
การประชุม คณะผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
โดย jamesRFT เมื่อ 25 พ.ค. 2559 : 11:18:15 PM น.
10062 / 1 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:48:46 น.
ตัวอย่าง รายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  ( 2560 - 2562 ) ล่าสุด
โดย jamesRFT เมื่อ 24 พ.ค. 2559 : 11:09:35 PM น.
5065 / 3 ilana54w@list.ru
13 มิ.ย. 2560 : 0:15:39 น.
ตัวอย่างหนังสือภายนอกสำรวจระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ( School information System : SIS ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย jamesRFT เมื่อ 12 พ.ค. 2559 : 4:18:00 PM น.
4287 / 0
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดสรรในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
โดย jamesRFT เมื่อ 10 พ.ค. 2559 : 3:17:34 PM น.
7370 / 0
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดย jamesRFT เมื่อ 02 พ.ค. 2559 : 12:19:30 AM น.
12948 / 3 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:48:47 น.
ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
โดย jamesRFT เมื่อ 24 เม.ย. 2559 : 10:54:39 AM น.
6626 / 0
ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศพด. อบต.บ้านทาน Update
โดย jamesRFT เมื่อ 22 เม.ย. 2559 : 11:25:43 AM น.
17176 / 33 yourmail@gmail.com
20 ก.ค. 2560 : 19:27:20 น.
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ อปท. ตาม ว 1316 Update
โดย jamesRFT เมื่อ 22 เม.ย. 2559 : 7:41:14 AM น.
11090 / 152 alvinImper@gmails.com
22 ก.ค. 2560 : 21:31:46 น.
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ( School Information System : SIS )
โดย jamesRFT เมื่อ 21 เม.ย. 2559 : 9:31:37 PM น.
5355 / 0
ตัวอย่าง หนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศพด.
โดย jamesRFT เมื่อ 21 เม.ย. 2559 : 11:07:45 AM น.
10062 / 2 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:48:29 น.
ตัวอย่าง แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๙
โดย jamesRFT เมื่อ 21 เม.ย. 2559 : 7:28:22 AM น.
17248 / 0
ตัวอย่าง โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลบ้านทาน ประจำปี ๒๕๕๙
โดย jamesRFT เมื่อ 10 เม.ย. 2559 : 12:33:36 AM น.
10320 / 1 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:48:03 น.
ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน หนังสือ วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 3:03:27 PM น.
11961 / 2 hai2017
13 ก.ค. 2560 : 10:25:25 น.
แบบสำรวจปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 2:41:54 PM น.
7261 / 0
รายงานความต้องการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 2:19:38 PM น.
11108 / 0
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ ว 2306 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เกี่ยวกับ การจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) รายหัวละ 700 บาท งวดที่ 1
โดย jamesRFT เมื่อ 07 เม.ย. 2559 : 11:46:49 AM น.
21310 / 5 y99yyourmailk@mail.ru
06 ก.ค. 2560 : 21:15:43 น.
แบบสำรวจปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชืงคุณภาพ
โดย jamesRFT เมื่อ 06 เม.ย. 2559 : 7:44:22 AM น.
11443 / 2 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:48:55 น.
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าสถานศึกษา / หัวหน้า จนท.พัสดุ / หัวหน้าหน่วยงานคลัง (กรณีมีข้าราชการโอน(ย้าย)
โดย jamesRFT เมื่อ 05 เม.ย. 2559 : 2:29:44 AM น.
3703 / 2 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:49:21 น.
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลพุสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘
โดย jamesRFT เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 8:23:52 PM น.
7430 / 1 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:49:48 น.
แนวทางการเขียนโครงการจัดงานวันสงกรานต์
โดย jamesRFT เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 8:19:04 PM น.
11256 / 0
ตัวอย่างโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลพุสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘
โดย jamesRFT เมื่อ 04 เม.ย. 2559 : 8:04:40 PM น.
21534 / 1 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:49:58 น.
ขออนุมัติคำสั่งมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียน (ปัจจุบัน)
โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 3:49:04 PM น.
3796 / 3 ilana54w@list.ru
29 พ.ค. 2560 : 4:50:10 น.
บักทึกอนุมัติการปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 12:45:36 PM น.
6984 / 0
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
โดย JamesRFT เมื่อ 03 เม.ย. 2559 : 12:38:45 PM น.
5767 / 0
ตัวอย่างการนำจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปกำหนดตัวชี้วัด เพื่อกำหนดค่าเป้าหมาย
โดย jamesRFT เมื่อ 26 มี.ค. 2559 : 11:51:10 AM น.
8385 / 0
ตัวอย่าง รายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  ( 2559 - 2561 )
โดย jamesRFT เมื่อ 25 มี.ค. 2559 : 1:00:41 AM น.
13961 / 4 lzm
28 มี.ค. 2560 : 10:47:21 น.
การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ( Key Performance Indicators )
โดย jamesRFT เมื่อ 24 มี.ค. 2559 : 7:43:24 AM น.
6656 / 1 jamesRFT
26 มี.ค. 2559 : 3:08:17 น.
ตัวอย่าง รายละเอียดโครงการพัฒนา ประกอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี Update
โดย jamesRFT เมื่อ 23 มี.ค. 2559 : 6:42:59 PM น.
18039 / 3757 kolya.losev2018@yandex.com
23 ก.ค. 2560 : 19:36:45 น.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย jamesRFT เมื่อ 22 มี.ค. 2559 : 4:43:46 PM น.
21179 / 1 jamesRFT
22 มี.ค. 2559 : 16:47:27 น.
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์  ประจำปี  2558
โดย jamesRFT เมื่อ 20 มี.ค. 2559 : 9:06:37 PM น.
11657 / 1 jamesRFT
21 มี.ค. 2559 : 18:03:46 น.
ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
โดย jamesRFT เมื่อ 19 มี.ค. 2559 : 9:16:21 AM น.
12647 / 0
บันทึกอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
โดย jamesRFT เมื่อ 16 มี.ค. 2559 : 9:37:52 PM น.
5740 / 0
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ และ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
โดย jamesRFT เมื่อ 15 มี.ค. 2559 : 4:26:53 PM น.
8671 / 0
ใบส่งรายชื่อนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลพุสวรรค์  ปี ๒๕๕๙
โดย jamesRFT เมื่อ 15 มี.ค. 2559 : 11:30:45 AM น.
5854 / 0

แสดงกระทู้หน้าที่ -->[1] 2 3 4
 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด