รวมดาวจิตอาสาวิชาการท้องถิ่น
กรุณาคลิกเลือกหมวดหมู่กระทู้ก่อน
กฎ กติกา มารยาท ในการใช้เว็บบอร์ด การเงิน การบัญชี ระเบียบการคลัง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 4.0 การบริหารโครงการ ปลอดภัยจาก สตง. การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การบริหารเงินกองทุน สปสช. กับ ป. อนันต์
การเบิกหักผลักส่งรายได้แก่สถานศึกษา งาน ศพด. (งานบริหารงาน 4 ฝ่าย) งานกิจการโรงเรียน (บริหารงาน 4  ฝ่าย) งานตรวจการจ้าง ควบคุมบริหารสัญญา
งานประกันคุณภาพการศึกษา ทะเบียนรายชื่อแอดมินกูรูจิตอาสา 2018 ภารกิจ อำนาจและหน้าที่กองการศึกษา ระบบจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุท้องถิ่น
ระเบียบรายได้ฯ(การเงิน บัญชี พัสดุ) ราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ค่า k ) ฯ เรียนรู้กฎหมายท้องถิ่น / อาจารย์โก้ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งกระทู้ใหม่ สมัครสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ค้นหากระทู้

กระทู้ล่าสุด
กระทู้ทั้งหมด 27 กระทู้
การแสดงกระทู้


 
  หัวข้อ อ่าน/ตอบ โพสต์ล่าสุด
ว 3239  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และ e - GP ปี งปม. 2562
โดย jamesRFT เมื่อ 14 ต.ค. 2561 : 5:56:24 AM น.
29 / 0
ว 3128 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เพิ่มเวลารู้ 4 H ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำการศึกษา 2560
โดย jamesRFT เมื่อ 14 ต.ค. 2561 : 5:20:20 AM น.
90 / 0
แจ้งประกาศ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ
โดย jamesRFT เมื่อ 13 ต.ค. 2561 : 7:46:13 PM น.
17 / 0
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559 – 2572)( ไม่ครอบคลุมถึง อปท. )
โดย jamesRFT เมื่อ 13 ต.ค. 2561 : 6:49:45 PM น.
22 / 0
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559 – 2572)  ( ไม่ครอบคลุมถึง อปท. )
โดย jamesRFT เมื่อ 13 ต.ค. 2561 : 6:46:28 PM น.
113 / 0
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย jamesRFT เมื่อ 13 ต.ค. 2561 : 4:15:14 PM น.
45 / 0
การให้ได้รับเงินเดือน กรณี การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
โดย jamesRFT เมื่อ 13 ต.ค. 2561 : 3:46:24 PM น.
95 / 0
ว 3274  หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำ งปม.รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ปี งปม.62 ลว. 19 มิ.ย.61
โดย jamesRFT เมื่อ 12 ต.ค. 2561 : 12:01:12 PM น.
144 / 0
กลุ่มเฟซบุ๊ค รวบรวมความรู้เกษตรอินทรีย์พอเพียง
โดย JamesRFT เมื่อ 06 ต.ค. 2561 : 5:58:21 PM น.
221 / 0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขอ งปม. สปสช. ได้)
โดย JamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2561 : 8:04:44 AM น.
62 / 0
สาระการเรียนรู้ตามระบบการเงินและรายงานทางบัญชี ศพด. ตามระเบียบรายได้ฯ 2551
โดย JamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2561 : 6:32:56 AM น.
247 / 0
การบริหารจัดการเงินกองทุน สปสช. ที่จัดสรรเงินโครงการให้ ศพด. (ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562)
โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2561 : 5:07:25 AM น.
136 / 0
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดย jamesRFT เมื่อ 05 ต.ค. 2561 : 4:58:20 AM น.
152 / 0
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
โดย jamesRFT เมื่อ 04 ต.ค. 2561 : 11:41:03 AM น.
283 / 0
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และช่วงเวลาการจัดสรรงบประมาณในช่วงเปิดและปิด ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562
โดย jamesRFT เมื่อ 04 ต.ค. 2561 : 11:10:06 AM น.
178 / 0
หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ว 1069 ซักซ้อมการเปิดการเรียนการสอนของ ศพด. 11 เมษายน 2561
โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2561 : 5:22:39 PM น.
83 / 0
ตารางคำนวณระยะเวลาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และช่วงเวลาการจัดสรรงบประมาณ แก่ ศพด.
โดย jamesRFT เมื่อ 03 ต.ค. 2561 : 1:06:22 PM น.
315 / 0
กรณี อปท.ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  และได้ออกคำสั่งให้ครูมีวิทยฐานะชำนาญการ # อ.ฝอด
โดย JamesRFT เมื่อ 28 ก.ย. 2561 : 8:34:08 AM น.
133 / 0
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
โดย jamesRFT เมื่อ 27 ก.ย. 2561 : 3:37:51 AM น.
408 / 0
การนำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย jamesRFT เมื่อ 27 ก.ย. 2561 : 3:26:43 AM น.
156 / 0
กิจกรรมกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น สถ.
โดย jamesRFT เมื่อ 27 ก.ย. 2561 : 3:17:11 AM น.
408 / 0
การจัดทำประมาณค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล
โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2561 : 10:54:53 AM น.
469 / 3 jamesRFT
26 ก.ย. 2561 : 16:33:03 น.
กรณีการซ่อมแซมถนนลูกรัง วงเงินงบประมาณ 5,000 บาท
โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2561 : 8:13:35 AM น.
482 / 0
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทในการใช้เว็บบอร์ด
โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2561 : 6:49:02 AM น.
482 / 0
ทะเบียนรายชื่อแอดมินกูรูจิตอาสา
โดย jamesRFT เมื่อ 26 ก.ย. 2561 : 1:11:27 AM น.
489 / 0
หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำนักงาน ก.ค.ศ.
โดย jamesRFT เมื่อ 16 ต.ค. 2561 : 11:24:29 AM น.
13 / 0
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
โดย lek เมื่อ 15 ต.ค. 2561 : 7:13:33 AM น.
21 / 0


 
กระทู้ที่ยังไม่มีผู้ตอบ กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว กระทู้ที่มีคนสนใจมากและมีคนตอบ กระทู้ที่มีคนสนใจมากแต่ไม่มีคนตอบ กระทู้ที่มีรูปหรือไฟล์แนบ กระทู้ปักหมุด  


-------------------------------

แจกเว็บฟรี/ กูสยาม/ ดูดวง/ เกมส์/ เลขเด็ด/ ของขลัง/ อ่านข่าว/ โปรแกรม/ หางาน/ มีสุข/ ฟุตบอล/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ